Ny forskning 1-2012

Oversikten viser ny forskning med relevans for kulturminneforvaltningen,
fra et utvalg sentrale forskningsmiljøer i Norge. Det er lenke til fulltekstutgave av publikasjonene, dersom den er tilgjengelig i elektronisk format.

• Kulturminnevern, kulturminneforvaltning, formidling

Christensen, A.L.:
Kunsten å bevare. Om kulturminnevern og fortidsinteresse i Norge
Oslo : Pax, 2011

Grahn, W., m.fl.:
Kulturmiljø i diskurs og praksis: Sør-Gjæslingan som eksempel
(NIKU rapport ; 53)

Gundersen, K. og Lending, M. (red.):
Kopi & original. Inversjoner i opprinnelsestenkningens historie
Oslo : Universitetsforlaget, 2011

Johnsen, B.E. og Pabst, K. (red.):
Formidling. Bruk og misbruk av historie. Agderseminaret 2010
Kristiansand : Høyskoleforlaget, 2011

Porsanger, J. og Guttorm, G. (red.):
Working with traditional knowledge : communities, institutions, information systems, law and ethics. Writings from the Árbediehtu pilot project on on documentation anf protection of Sami traditional knowledgde
(Diedut / Samisk høgskole ; 2011:1)


Masteroppgaver:

Grimsrud, I.S.:
Bykultur ved Norsk Folkemuseum; en analyse av Norsk Folkemuseums utvikling som formidlingsinstitusjon
(NTNU, 2011)

Halvorsen, E.:
Etableringen av Vestfold Fylkesmuseum - Museumshistorie fra 1890-årene og fram til det første spadestikket i 1939
(UiO, 2011)

Karevold, Å.:
Foto – historie – virkelighet. Analyse av utstillingen Med egne øyne, Falstad fengeleir fotografert av fanger, lokalbefolkning og tysk personell
(NTNU, 2011)

Nielsen, S.V.:
Fra komite til kontrovers. Kritiske passasjer fra omorganiseringen av norsk kulturminneforvaltning
(NTNU, 2011)

Olsen, H.A.:
"Det er på veien det skjer, tror jeg...". En religionsvitenskapelig undersøkelse av moderne pilegrimer til Nidaros
(NTNU, 2011)

Sandness, S.C.:
Lovverkets rolle i utviklingen av den maritime kulturminneforvaltningen- i et aktør-nettverk-perspektiv
(NTNU, 2011)

Sylta, L.C.F.:
22 7 2011 - En landskapsarkitekts tanker om et nasjonalt minnested i Oslo
(UMB, 2011)

 

• Arkitektur, bygningsvern, fartøyvern, kunsthistorie, konservering 

Geving, S.:
Fuktskader : årsaker, utredning og tiltak
(SINTEF byggforsk håndbok ; 3)  

Guttu, J.:
Boligvisjoner: ti forbilder for den sosiale boligbyggingen
Oslo : Press, 2011

Hvattum, M. og Lending, M. (red.):
Straff, galskap og dannelse. Tre 1800-tallsinstitusjoner
Oslo : AHO, 2011

Krokstrand, O.H., Steen, Ø. og Wiggen, M.M.:
Betongoverflater
Oslo : Gyldendal, 2011

Mattsson, J., m.fl.:
Fukt- og klimaskader i kirkebygninger
Oslo : NIKU/Mycoteam, 2012

Often, A.:
Planter i Slottsparken, Oslo
(NINA rapport ; 751)

Sandaker, B.N. og Manum, B.:
Brodesign : broer som arkitektur  - en studie av norsk broprosjektering
Oslo : AHO/Statens vegvesen, 2011

Svensson, A., m.fl.:
Energieffektivisering i eksisterende bygninger. Energisparingens konsekvenser på kulturhistorisk verdifulle bygg
(SINTEF rapport ; SBF2011F0105)


Masteroppgaver:

Aasen, M.:
Konservering av et italiensk lerretsmaleri fra 1600-tallet 
(UiO, 2011) 

Andersen, M.-B.:
Konservering av to jomfruer fra Norsk Maritimt Museum. Med fokus på behandling av en kompositt gjenstand
(UiO, 2011)

Bongard, M.K.:
Kapellet fra Breim
(UiO, 2011)

Dalland, E.:
Nygårdsparken i Bergen; en åpen narkotikascene i det offentlige rom
(UMB, 2011)

Draugedalen, K.:
Konservering av Den hellige familie. Et 1600-talls lerretsmaleri
(UiO, 2011)

Eevseeva, N.:
Henrik Bull. Application of the ancient Nordic motifs in the ornamentation of the Historical Museum and their stylization according to Art Nouveau principles
(UiO, 2011)

Finholt, M.C.:
Konservering av et antatt spansk genremaleri fra Otto Valstads samling
(UiO, 2011)

Gaguina, E.:
Ibestad kirke i historisk og geografisk kontekst
(UiT, 2011)

Hall, M.:
Tre "forretningspalass" i Kristiania. Christiania Glasmagasin, Tostrupgaarden og Gud wære med os-bygningen
(UiO, 2011)

Herman, M.:
Style as choice. The Octagon portal of Trondheim Cathedral
(UiO, 2011)

Kleiva, I.:
Konservering av 1700-talsmåleriet Jomfru Marias oppdragelse
(UiO, 2011)

Kyhn, M.S.:
Parken på Øvre Sem - historisk utvikling
(UMB, 2011)

Nilssen, B.:
Konservering av et 1600-talls lerretsmaleri uten blindramme. Bebudelsen malt av ukjent kunstner
(UiO, 2011)

Prestrud, K.:
En mulighetsstudie for en mer sammenhengende grønnstruktur i Gamlebyen, Oslo
(UMB, 2011)

Skjørestad, G.:
Parkfornyelse
(UMB, 2011)

Thorp-Larsen, H.T.:
Vern av industriarkitektur etter krigsødeleggelser og gjenoppbygging - en undersøkelse av verneverdien knyttet til NSBs lokstaller og lokverksted i Narvik 
(UiT, 2011)
 


• Planlegging, landskap, turisme, verdiskaping 

Erikstad, L. og Hagen, D.:
Geopark Longyearbyen - en mulig strategi for turistutvikling basert på geologi og gruvehistorie
(NINA rapport ; 802) 

Fiskevold, M.:
Veien som vilje og forestilling. Analysemetoder for landskap og estetisk erfaring.
(Doktorgradsavhandling, UMB, 2012)

Forbord, M., Kvam, G.-T. og Rønningen, M. (red.):
Turisme i distriktene
Trondheim : Tapir, 2012

Hagen, D., m.fl.:
Sårbarhetsvurdering og bruk av lokaliteter på Svalbard. Sluttrapport fra forskningsprosjektet ”Miljøeffekter av ferdsel?”
(NINA rapport ; 785)

Hvitsand, C.:
Landskap som tema i kommunale planer langs Telemarkskanalen - en kartlegging
(TF-notat / Telemarksforsking 53/2011)

Kelman, I. (red.):
Tilpasning til ekstremvær under klimaendringer i norske kommuner
(CIENS-rapport ; 4-2011)

Klausen, J.E., m.fl.:
Klimatilpasning og byplanlegging i fire norske byer
(NIBR-notat ; 2012:101)

Madsen, E.L., m.fl.:
Gårdsturisme i Nordland
(NF-rapport / Nordlandsforskning ; 14/2011)

Magnussen, T. og Wiggen, O.:
Kulturminne som utviklingsressurs : sluttevaluering av "Den verdifulle kystkulturen i Nordland"
(NF-notat / Nordlandsforskning ; 1006/2011)

Solem, T.L., m.fl.:
Natur- og kulturminner i Budalen landskapsvernområde. Arkeologiske, historiske, vegetasjonshistoriske og økologiske undersøkelser i DYLAN-prosjektet
Rapport botanisk serie / NTNU, Vitenskapsmuseet, 2011-5)

Stokstad, G. og Puschmann, O.:
Status og utvikling i jordbrukets kulturlandsskap. Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag
(Rapport / Skog og landskap ; 13/2011)

Thomassen, J., m.fl.:
Øyfolkets fortellinger. 2025 - scenarioer fra Smøla, Frøya og Vega
(NINA rapport ; 653)

Trägner, S.:
Kulturarv og verdiskaping i et kystperspektiv - med utgangspunkt i Program opplevingsnæringar i Sogn og Fjordane
(Rapport / Bygdeforskning ; 9/2011)
 


Masteroppgaver:

Bergen, H.v.:
En minnepark för döda och levande
(UMB, 2011) 

Jørgensen, K.F.:
"Mens vi venter". En analyse om strategisk bruk av temporær urbanisme 
(UMB, 2011) 

Jørgensen, Å.M.:
Fra overlevelseslandskap til opplevelseslandskap
(UMB, 2011)

Syvertsen, L.S.K.:
Fortetting og transformasjon av Oslo. Kartlegging av utbygging i Oslo i løpet av perioden 2000-2010
(UMB, 2010)Arkeologi og historie

Anfinset, N. og Wrigglesworth, M:
Local societies in Bronze Age Northern Europe
London : Equinox, 2012

Arlov, T.B.:
Den rette mann. Historien om Sysselmannen på Svalbard
Trondheim : Tapir, 2011

Bagge, S., m.fl. (red.):
Statsutvikling i Skandinavia i middelalderen
Oslo : Dreyer, 2012

Helberg, B.H. og Pawel, D.:
Rapport vedrørende fjerning av maling på helleristninger. Del I: laborative forsøk ved Vitenskapsmuseet, NTNU, Trondheim 4.-8.juni 2011. Del II: Feltarbeid ved Verdensarvsenteret for Bergkunst, Alta Museum (VAM) 15.-26. august 2011
Tromsø : UiT/Tromsø museum, 2011

Imsen, S. (red.):
Taxes, tributes and tributary lands in the making of the Scandinavian kingdoms in the Middle Ages
Trondheim : Tapir, 2011

Iversen, T.O. (red.):
Archbishop Eystein as legislator. The European connection
Trondheim : Tapir, 2011

Jón V. Sigurdsson og Riisøy, A.I.:
Norsk historie 800-1536. Frå krigerske bønder til lydige undersåttar
Oslo : Samlaget, 2011

Kristoffersen, S.:
Rogaland gjennom 10 000 år
(AmS-Småtrykk ; 83)
 

Kruger, M. (red.):
Cultural Heritage Preservation, EWCHP - 2011. Proceedings of the European Workshop on Cultural Heritage Preservation.Berlin, Germany, September 26 to 28, 2011
Stuttgart : Fraunhofer IRB Verlag, 2011

Kvamme, M., m.fl.:
Spor etter stølsdrift i Stølsheimen landskapsvernområde. Registrering av kulturlandskap, selbøar, bygningar og bygningsrestar
Leikanger : Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, 2011

Melheim, A.L.:
Recycling ideas. Bronze Age metal production in Southern Norway
(Doktorgradsavhandling, UiO, 2012)

Myrvoll, E.R., Holm-Olsen, I.M. og Thuestad, A.:
Fokus på fangstanlegg. En studie av fangstanlegg i Finnmark
(NIKU rapport ; 54)

Nitter, M. (red.):
Tverrfaglige perspektiver. 2
(AmS-Varia ; 53)

Olsen, B.J. og Amundsen, C. (red.):
Hybrid spaces. Medieval Finnmark and the archaeology of multi-room houses
Oslo : Novus forlag, 2011

Skjelstad, G. (red.):
Steinalderboplasser på Fosenhalvøya. Arkeologiske og naturvitenskapelige undersøkelser 2004-2007 : T-forbindelsen, Karmøy kommune, Nord-Rogaland
(AmS-Varia ; 52)

Skre, D. (red.):
Things from the town. Artefacts and inhabitants in Viking-age Kaupang
(Kaupang Excavation Project publication series ; vol. 3) (Norske oldfunn ; 24)
Århus : Aarhus Universitetsforlag, 2011

Solberg, A., Stålesen, J.A. og Prescott, C. (red.):
Neolitikum. Nye resultater fra forskning og forvaltning
Oslo : Nicolay arkeologisk tidsskrift, 2012

Stamnes, A.A.:
Geofysiske undersøkelser på Veøya. Molde kommune, Møre og Romsdal fylke
(NTNU, 2012)

Trier, Ø.T.D., m.fl.:
Application of remote sensing in cultural heritage management – Project report 2011
(NR notat/Norsk regnesentral ; SAMBA/09/12)

Tveiten, O.:
Mellom aust og vest. Ein arkeologisk analyse av jarnvinna kring Langfjella i yngre jarnalder og mellomalder
(Doktorgradsavhandling, UiB, 2012)

Vogt, D.:
Rock carvings in Østfold and Bohuslän, South Scandinavia. An interpretation of political and economical landscapes
Oslo : Novus, 2011

Østmo, E.:
Krigergraver. En dokumentarisk studie av senneolittiske hellekister i Norge
(Norske oldfunn ; 26)
(UiO, 2011)

Ågotnes, A. og Øye, I. (red.):
Fra kongssete til kulturminne. Håkonshallen og Bergenshus-området gjennom 750 år
Bergen : John Grieg, 2011


Masteroppgaver:

Bryn, H.:
Våpengraven fra Hol. En analyse av et folkevandringstids gravmateriale
(NTNU, 2011)

Gran, M.M.:
Midt-Skandinavisk kulturdualitet - Problem eller realitet?
(NTNU, 2011)

Hagen, O.E.:
Overgangen ESA II - ESA III på Nordkalotten : naturforutsetninger og kulturell endring
(UiT, 2011)

Halvorsen, I.N.:
Rekonstruksjon av skip- og båtfunn fra vikingtid. En analyse av nybygginger i Skandinavia
(NTNU, 2011)

Husvegg, J.R.:
Redskaper for tre. En undersøkelse av middelalderske redskaper for bearbeiding av tre fra Bergen og Vestlandet
(UiB, 2011)

Kolberg, A.S.:
Mellom saga, myte og landskap. En arkeologisk landskapsanalyse av mulige lokaliteter for slaget på Stiklestad i 1030 e.Kr.
(UiO, 2012)

Ledsten, K.:
Vendelkriger i Midt-Norge? En merovingertids våpengrav fra Torgård
(NTNU, 2011) 

Nesvåg, K.:
Tingordningen under kristningsprosessen
(UiS, 2011) 

Nilsen, C.H.:
Dekorerte husholdsgjenstander. En arkeologisk analyse av dekorert tremateriale fra utgravingene på Bryggen i Bergen
(UiB, 2011)

Winther, T.:
Fra grav til samfunn. En studie av sosial lagdeling og maktforhold i Stjørdal i yngre jernalder, ca 550-1025 e.Kr.
(NTNU, 2011)

Åsheim, L.:
Barnas Trondheim. Sosialtopografi og demografi belyst gjennom arkeologisk materiale fra middelalderbyen Trondheim
(NTNU, 2011)

Oppdatert 30. oktober 2012 © Riksantikvaren