r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Bevaring av kulturminner er lønnsomt

Kalven seter. Foto: Tom Gustavsen

Skriv

Den ferske rapporten fra Kulturminnefondet viser hvordan tilskuddsordninger fører til verdiskapning og kvalitetsheving av norske kulturminner.

Kulturminnefondets nye rapport «Kulturminnefondets samfunnsnytte», utført av konsulentselskapet Menon Economics på oppdrag fra Kulturminnefondet, slår fast at bevaring av kulturminner fører til økt verdi. Rapporten ser på om dagens samlede ressursbruk er den best egnede. Siden oppstarten i 2003 har fondet bevilget mer enn 570 millioner kroner i støtte til over 4100 ulike bevaringstiltak.

Rapporten fastslår at bevaring bidrar til å øke den totale samfunnsøkonomiske verdien knyttet til kulturminner. Gjennom tilskuddsordninger utløses private midler og privat innsats. For hver krone et prosjekt mottar fra fondet, brukes ytterligere 2,50 kroner på samme prosjekt av eieren og andre tilskuddsgivere. Videre skapes det verdier for flere enn den private eieren, noe som igjen fører til at flere får nyte godt av kulturarven og kulturminnene. Den økonomiske verdiskapningen som følge av bevaringsarbeidet er knyttet til inntektsskapende aktiviteter. Drift av næringsvirksomhet og bevaring og bidrag til tradisjonshåndverk bidrar til denne verdiskapningen.  

Rapporten trekker også frem hvordan flere kulturminner får nytt liv som overnattingssted, serveringssted eller museum etter tilskudd fra fondet. En betydelig andel av kulturminnene som får støtte, var ikke i bruk før tilskuddet. Etter tilskudd endret dette seg og kulturminnene blir tatt i bruk av eieren som bolig, fritidsbolig og lignende. Gjennom nye overnatting- og serveringssteder bidrar tilskuddsordninger på denne måten til at kulturminnene blir tilgjengelige for allmennheten. Rapporten trekker også frem hvordan faglig støtte og informasjon om ivaretakelse av viktige kulturminner fører til at flere kan bidra i bevaringsarbeidet. Flere kan sette i stand kulturminner på tradisjonsriktige måter, og dermed være med på å heve kvaliteten på de norske kulturminnene i sin helhet.

Rapporten kan leses her.