r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Utviklingsnett: Den grønne kulturarven – funksjon, bevaring og skjøtsel i by

Dato: 6. oktober 2016 10:00 - 6. oktober 2016 16:00
Sted: Bergen
Ansvarlig - navn: Tron Stranden
Påmeldingsfrist: 30. september 2016 00:00

De første offentlige parkene i Norge var byhagene i Bergen som ble regulert til offentlige grøntområder allerede på 1600-tallet. Senere, da byveksten skjøt fart utover 1800-tallet, ble det anlagt parker og alléer til glede og nytte for byenes befolkning over det ganske land. I mellomkrigstiden var sol, luft og grøntarealer ansett som samfunnsgoder med grunnleggende betydning for allmenn sosial velferd.

Gjennom århundrene har grøntanleggenes form og funksjon endret seg. Spor av eldre grøntanleggs tidlige historie kan være synlig i form av rester av trevegetasjon og strukturer under bakken. Historiske grøntområder i byene er i dag knapphetsgoder under stort press. Befolkningsveksten medfører fortetting, samt større og endret bruk av de eksisterende grøntområdene. Behovet for gode, varierte grøntanlegg med ulik funksjon og utforming, samt kvalifisert planlegging og tilpasset skjøtsel er stadig økende. Rett kompetanse og kunnskap er avgjørende for å identifisere og ta vare på kulturhistoriske verdier, samt sørge for at den grønne kulturarven er til glede og nytte for både dagens og fremtidens befolkning.

Bergen 6. oktober 2016

Påmelding