Ny byggesaksforskrift fra Kommunal- og regionaldepartementet

- Den nye forskriften er uegnet til å bekjempe forfall av bevaringsverdige bygninger, sier riksantikvar Jørn Holme.

I forbindelse med ny plan- og bygningslov har Stortinget bedt om en ekstra forskrift for bevaringsverdige byggverk. Kommunal- og regionaldepartementets forslag til byggesaksforskrift har nå vært ute på høring. Riksantikvaren mener at forskriften er uegnet som verktøy for kommuner som ønsker å satse på kulturminnevern.

- Stortingets kontroll og konstitusjonskomité slo i 2009 også fast at forvaltningen i større grad må ta i bruk de juridiske virkemidlene som plan- og bygningsloven gir for vern av bygninger. Kommuner trenger både kompetanse og handlingsrom for å verne lokale kulturminner. Da kan vi ikke leve med en ny plan- og bygningslov som langt på vei reduserer muligheten til å pålegge eiere vedlikehold, sier Jørn Holme. 


Komplisert og avskrekkende

Riksantikvaren peker på en rekke forhold som gjør forskriften vanskelig å bruke for de enkelte kommunene. Forskriften viser til ”bygninger med høy bevaringsverdi”. Riksantikvaren mener begrepet ”bygninger” er svært avgrensende og utelukker verneverdige konstruksjoner som industrianlegg, broer, trapper, murer og liknende. I tillegg vil begrepet ”høy bevaringsverdi” forutsette en komplisert skjønnsutøvelse for kommuner. Dette kan særlig bli et problem i mindre kommuner som mangler kulturminnefaglig kompetanse.

- Kommuner som allerede har regulert områder eller soner til bevaring blir også tvunget til å gjøre vurderinger av hvert enkelt bygg innenfor bevaringssonen. Dette viser hvor lite hensiktsmessig denne forskriften er blitt. Her er det mange smutthull for de som ønsker å spekulere i forfall, sier Jørn Holme.


Arbeidsgruppe

Sammen med Miljøverndepartementet og Statens bygningstekniske etat deltok Riksantikvaren i 2009/2010 i en arbeidsgruppe ledet av Kommunal- og regionaldepartementet. Gruppen utarbeidet et forslag til forskriftsbestemmelser som skulle gi kommuner muligheter til å pålegge utbedring av verneverdige byggverk. I sin høringsuttalelse peker Riksantikvaren på at det endelige høringsforslaget inneholder vesentlige omskriver av arbeidsgruppens opprinnelige forslag.

- Omskrivingene svekker forskriften i vesentlig grad. Stortinget etterspurte her et nytt og effektivt virkemiddel for å bekjempe forfall av viktige kulturminner. Dette høringsutkastet samsvarer dårlig med Stortingets bestilling, sier Jørn Holme.

Oppdatert 13. mars 2012 © Riksantikvaren

Del denne saken

Kalender

aug september 2014 okt
  m t o t f l s
36 1 2 3 4 5 6 7
37 8 9 10 11 12 13 14
38 15 16 17 18 19 20 21
39 22 23 24 25 26 27 28
40 29 30
29. oktober 14Utviklingsnett: Kulturminneplaner i kommuner – nok en gang