r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Bevaringsprogrammet for samiske kulturminner

Målet for bevaringsprogrammet for samiske kulturminner er at automatisk fredete samiske bygninger skal være kartlagt innen 2017, og at prioriterte bygninger skal sikres og settes i stand. 

Våningshuset på gården Tuva på Hamarøy i Nordland har fått en utvendig oppgradering gjennom bevaringsprogrammet for samiske kulturminner. Foto: Ingegerd Holand, Riksantikvaren

Hva slags type samiske bygninger inngår i programmet?

I utgangspunktet inngår alle automatisk fredete samiske bygninger i bevaringsprogrammet. Alle samiske bygninger som er eldre enn 100 år er automatisk fredet etter kulturminneloven. Dette omfatter et stort mangfold av samiske bygninger, men de fleste bygningene hører hjemme innenfor landbruk og bosetning (både i innlandet og langs kysten). I tillegg til bolighus vil mange av de automatisk fredete bygningene være uthus, høyløer, gammer, stabbur og andre typer sekundærbygninger.                          

Store deler av bygningsmassen i de samiske kjerneområdene i Finnmark og Nord-Troms brant imidlertid ned i sluttfasen av andre verdenskrig. Ofte var det bare kirka som stod igjen. Sammensetningen av den fredete samiske bygningsmassen vil derfor variere i takt med historie og geografi. 

Les mer om samiske kulturminner her.

Kartlegging av samiske bygninger

For å få oversikt over de samiske bygningene blir det gjennomført systematiske registreringer og tilstandsvurderinger. Arbeidet startet opp høsten 2011 under ledelse av Sametinget og avsluttes i 2017.

Riksantikvaren gir tilskudd til registreringsarbeidet via Kunnskapsløftet for kulturminneforvaltningen.

Arbeidet i bevaringsprogrammet

Et viktig spørsmål bevaringsprogrammet må ta stilling til, er om alle de automatisk fredete samiske bygningene skal bevares og settes i stand. For at et representativt utvalg blir tatt vare på for framtida, vil det være nødvendig å foreta prioriteringer. Hvilke kriterier som skal ligge til grunn for prioriteringene, utvikles i nært samarbeid med Sametinget. Når kriteriene er fastsatt, vil prioriterte bygninger bli sikret og istandsatt.  

Programmet vil også bidra til å belyse spørsmålet om 100-årsgrensa for automatisk fredning er hensiktsmessig.

Buret på Fagerbakken - en ikonisk samisk bygningstype

Buret på Fagerbakken i Ørjedal, Hattfjelldal kommune. Foto: Elin Kristina Jåma, Sametinget

Les mer om månedens kulturminne i februar.