r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Dokumenter

På denne siden finner du relevante forskrifter og andre dokumenter knyttet til arbeidet med landsverneplanene.

Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer - Kapittel 1 Generelle bestemmelser

Informasjon om landsverneplanene

Informasjon om forvaltningsplanene

Roller og ansvar for eiendommer i verneklasse 2

Statlige eiendommer er gjennom landsverneplanarbeidet vurdert med hensyn til kulturhistorisk verdi. De mest verdifulle er plassert i verneklasse 1, deretter er en del plassert i verneklasse 2.                          

Kulturminner i verneklasse 1 fredes av Riksantikvaren ved bruk av kulturminneloven, mens kulturminner utpekt i verneklasse 2 skal reguleres til vern gjennom bruk av plan- og bygningsloven. Det er fylkeskommunen og Sametinget som skal uttale seg til planforslag og som derfor har ansvaret for å vurdere eiendommer i verneklasse 2 i forbindelse med en arealplan. Se vedlegg i høyremenyen for mer informasjon.