OM

Fredningsstatus

Kulturminner kan ha ulik fredningsstatus. Her er en oversikt over disse statusene og hva de betyr.

Fredningssak pågår

Betyr

Kulturminnet er i en prosess med sikte på fredning.

Konsekvenser

Alle inngrep i slike kulturminner må avklares med kulturminneforvaltningen i fylkeskommunen.

Midlertidig fredet

Betyr

Midlertidig fredning kan vedtas hvis et kulturminne er truet og det er ønskelig å vurdere om kulturminnet kan være aktuelt for permanent fredning. Den midlertidige fredningen kan oppheves dersom kulturminnet ikke lenger er truet og/eller kulturminnemyndigheten vurderer at objektet ikke er aktuelt for permanent fredning. I motsatt fall vil vedtaket om midlertidig fredning normalt bli stående inntil det avløses av vedtak om permanent fredning.

Konsekvenser

Alle inngrep i midlertidig fredete kulturminner krever dispensasjon fra fylkeskommunen. Det er ikke anledning til å gi dispensasjon for tiltak som innebærer vesentlige inngrep i kulturminnet.

Automatisk fredet

Betyr

Automatisk fredning innebærer at kulturminnet er fredet direkte etter teksten i kulturminneloven, uten særskilt vedtak. Som en ekstra beskyttelse har alle automatisk fredete kulturminner en sikringssone på minimum 5 meter i alle retninger rundt det automatisk fredete objektet.

Disse kulturminnene er automatisk fredet

  • faste kulturminner fra før 1537
  • samiske kulturminner fra år 1917 eller eldre
  • stående byggverk med erklært opprinnelse fra perioden 1537–1649
  • faste og løse kulturminner på Svalbard fra før 1946. I tillegg er det bestemmelser for enkelte typer kulturminner (se Svalbardmiljøloven)

Skipsfunn eldre enn 100 år er vernet etter egne regler i kulturminneloven.

Konsekvenser

Det er straffbart å sette i gang tiltak som kan skade, ødelegge, grave ut, flytte, forandre, tildekke, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme automatisk fredete kulturminner. Forbudet omfatter også en 5 meter bred sikringssone rundt kulturminnet. Tiltakshaver har stanse- og meldeplikt til fylkeskommunen hvis det viser seg at et igangsatt arbeid kan virke inn på et automatisk fredet kulturminne på en måte som beskrevet ovenfor.

Denne plikten oppstår når en avdekker automatisk fredete kulturminner som en på forhånd ikke vet om, eller ikke har grunn til å anta er til stede. Melding om funn innrapporteres til kulturminneforvaltningen i fylkeskommunen umiddelbart. De avgjør snarest mulig – og senest innen 3 uker – om arbeidet kan fortsette og vilkår for dette. Dersom det foreligger særlige grunner kan fristen forlenges.

Vedtaksfredet

Betyr

Et vedtaksfredet kulturminne fredes gjennom enkeltvedtak etter kulturminneloven eller svalbardmiljøloven. Vedtaksfredninger etter kulturminneloven kan omfatte alle fartøy og faste kulturminner fra etter år 1537. Større løst inventar kan fredes sammen med byggverk eller anlegg. Vedtaksfredninger etter svalbardmiljøloven kan omfatte kulturminner som er eldre enn 1945.

Konsekvenser

Alle inngrep i vedtaksfredete kulturminnener krever dispensasjon fra regional kulturminneforvaltning. Det er ikke anledning til å dispensere for tiltak som innebærer vesentlige inngrep i kulturminnet.

Forskriftsfredet

Betyr

Betegnelsen brukes om kulturminner som er fredet ved forskrift, ikke ved enkeltvedtak. Dette gjelder for byggverk og anlegg i statlig eie (kulturminneloven § 22a) og kulturmiljøer (kulturminneloven § 20) som fredes ved forskrift. Forskriftsfredning innebærer normalt en forenklet prosedyre i forhold til fredning ved enkeltvedtak.

Konsekvenser

Alle inngrep i forskriftsfredete kulturminner krever dispensasjon fra Riksantikvaren (for byggverk og anlegg i statlig eie) eller regional kulturminneforvaltning (kulturmiljøer). Det er ikke anledning til å gi dispensasjon for tiltak som innebærer vesentlige inngrep i kulturminnet.

Inngår i kulturmiljø

Betyr

Kulturminnet inngår i et fredet kulturmiljø. Kulturmiljøer er områder hvor kulturminner inngår som del av en større helhet eller sammenheng. Med hjemmel i kulturminneloven § 20 kan man frede et kulturmiljø ut fra områdets totale kulturhistoriske verdi, uten at de enkelte elementene i miljøet er fredningsverdige i seg selv. Det kan fredes kulturmiljøer både i byer og tettsteder, i jordbrukslandskapet, i skog og utmark. En kulturmiljøfredning vedtas som forskrift.

Konsekvenser

Alle inngrep i fredete kulturmiljøer krever dispensasjon fra kulturminneforvaltningen i fylkeskommunen. Det er ikke anledning til å gi dispensasjon for tiltak som innebærer vesentlige inngrep.

Verdensarv

Betyr

Verdensarv er kulturarv og/eller naturarv som er innskrevet på UNESCOs verdensarvliste. Verdenarvstedene utgjør en felles arv som er umistelig for hele menneskeheten, på tvers av landegrensene. For at verdensarven skal få formell beskyttelse, må den vedtas fredet eller vernet etter nasjonal lov.

Konsekvenser

Alle inngrep som gjelder enkeltobjekter i verdensarvområdet bør/skal avklares med regional kulturminneforvaltning (Fylkeskommunen), avhengig av formell vernestatus. Om inngrepet gjelder verdensarvområdet som helhet må det avklares med Riksantikvaren.

Opphevet fredning

Betyr

Vedtaks- eller forskriftsfredete kulturminner hvor fredningen er blitt opphevet for eksempel fordi fredningsverdiene er bortfalt.

Konsekvenser

Alle inngrep i slike kulturminner bør avklares med kulturminneforvaltning i fylkeskommunen, fordi de fortsatt kan ha en verneverdi selv om fredningsverdien har gått tapt.

Fjernet (gjelder automatisk fredete kulturminner)

Betyr

Når automatisk fredete kulturminner (les tekst over) er fjernet enten gjennom lovlige arkeologiske utgravinger eller gjennom ulovlige tiltak, får de statusen Fjernet. Selv om kulturminnet er borte, er det viktig for både forvaltning og forskning å vite at det har vært kulturminner på stedet. Derfor beholdes både registrering og kartmarkering.

Konsekvenser

Fullstendig fjerning (les tekst over) av kulturminner innebærer ingen restriksjoner for grunneier eller andre rettighetshavere.

Publisert: 14. desember 2019