Veiledere

Veiledere arealplanlegging

Her finner du veiledere, retningslinjer og informasjonsark. Se også Riksantikvarens vitenarkiv om du ikke finner det du leter etter her.

Energi og konsesjon Roller og ansvar i konsesjons­saker innenfor energi­feltet Konse­kvens­­­ut­rednings­­forskrift­en for plansaker Veileder til forskrift om konsekvensutredninger for konsekvensutredning av planer etter plan- og bygningsloven. Pløy­ing, jord­arbeid og beite Fortsatt drift av marka over auto­­­matisk fred­ete kultur­­­minner. Hensynssoner overtunneltak I enkelte reguleringsplaner som omfatter tunnelanlegg legges det en hensynssone på terrengnivå uten særskilte arealformål under. Kommune­­­planens arealdel Konsekvensutredning for kulturminner og kulturmiljø Konsekvens­utredning av kommune­planens arealdel for tema kulturminner og kulturmiljøer Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse veileder Kulturminner i kommuneplanens samfunnsdel kort veileder Gode råd for samarbeid med frivillige om kulturminneplaner Se informasjonsark her Landskapsanalyse Framgangsmåte for vurdering av landskapskarakter og landskapsverdi Lov­kommentar Gjennomgang av de nye bestemmelsene og har utfyllende kommentarer til hver enkelt bestemmelse Metode for landskapsanalyse i kommuneplan Veileder NB!-registeret. Veiledning for saksbehandling i forbindelse med NB!-områder. Planlegging etter plan- og bygnings­loven for kulturminner, kulturmiljø og landskap. Kulturminneplan for kommuner 3 plantyper som kan egne seg for kommunen Utarbeidelse av en kultur­minneplan Veiledning i alle trinn i planprosessen Planlegging i sjøområdene veileder som gir råd om forvaltningen av kystnære sjøområder ved bruk av plan- og bygningsloven. Utbygging av vindkraftverk Denne veilederen viser en systematisk fremgangsmåte for å utrede mulige virkninger for landskap av planlagte vindkraftverk Vurdering av landskapsvirkninger ved utbygging av vindkraftverk veileder

Publisert: 12. desember 2019