Veiledere

Veiledere Kulturminneforvaltning 2020

Her finner du en komplett oversikt over alle veiledere, retningslinjer og informasjonsark. Se også Riksantikvarens vitenarkiv om du ikke finner det du leter etter her.

Ansvarsforskriften Veileder Statlig fredet eiendom Innføring i vernet av statens kulturhistoriske eiendomer Betong Om rehabilitering Dispensasjon Retningslinjer for dispensasjonsbehandling Fartøyvern Overordna prinsipp og praksis Pløying, jordarbeid og beite Fortsatt drift av marka over automatisk fredete kulturminner. Forvaltning av middelalderbyene Forvaltning av middelalderske kirkesteder Forvaltning av middelalderske klosteranlegg Grøntanlegg Middelalderruiner Konservering av ruiner fra middelalderen Plan- og bygningsloven Kulturminner, kulturmiljøer og landskap. Planlegging etter plan- og bygningsloven Profane Middelalderhus Forvaltning av profane middelalderhus i tre Dispensasjon frå freding av fartøy Freding av fartøy Dispensasjon frå utførsleforbod for fartøy Rettleiar til handsaming av søknader om dispensasjon frå utførsleforbod for fartøy Plikten til å undersøke Saksbehandling knyttet til undersøkelsesplikten Tildeling av status som verna skip Tilskudd til brannsikring av tette trehusområder Tilstandsvurdering av fartøy Ulovlig igangsatte tiltak Ulovlig igangsatte tiltak og arkeologiske kulturminner, jf. kulturminneloven § 8 tredje ledd. Utbedring etter skade Pålegg om utbedring etter skade på fredet byggverk eller anlegg Vedlikehold av fredet byggverk / anlegg Skade på fredet bygg Skade på fredet byggverk/anlegg ved brann eller ulykke Store prosjekter: Rehabilitering og restaurering Utilbørlig skjemming Vilkårsfastsettelse Vilkårsfastsettelse jf. kml. § 8 - Arkeologi

Publisert: 16. desember 2019