r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Ny veileder om reguleringsplan

Hesje frå Aurlandsfjorden. Foto: Riksantikvaren

Skriv

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har publisert en ny veileder om reguleringsplan.

Hva inneholder veilederen?

Veilederen tar for seg hele reguleringsplanprosessen, fra de vurderingene som gjøres før valg av plantype, gjennom oppstart og utarbeiding til høring, bearbeiding og vedtak. Den går også igjennom alle arealformål og hensynssoner som kan brukes, og gir veiledning om hvilke bestemmelser som kan gis, både som fellesbestemmelser og til arealformål og hensynssoner.

For hvem?

Veilederen er utformet til bruk for offentlige instanser som behandler reguleringsplaner, private planleggere, utbyggere og andre som utarbeider eller bruker reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven. Den vil fungere som et oppslagsverk for alle som utarbeider eller behandler reguleringsplaner.

Veilederen erstatter forrige versjon som kom i 2011.

Last ned veilederen på KMDs hjemmesider.