r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Rapport fra Aurlandsprosjektet

Foto: Marte Boro, Riksantikvaren

Skriv

Klimaet vil endre seg framover og endrer seg nå. Vi opplever mer nedbør, fukt og flom, mer uvær osv., med store konsekvenser også for kulturminner og kulturmiljøer.

Klimaendringene øker belastningen på kulturminner og kulturmiljøer. Derfor har Riksantikvaren initiert til et samarbeidsprosjekt for å samle erfaring og kunnskap om forvaltning av kulturminner og kulturmiljøer i et endret klima.

Et hovedmål for Riksantikvarens arbeid framover er å

-          utvikle kunnskap om klimaendringenes konsekvenser for kulturminner og miljø

-          utvikle arbeidsmåter for vurdering av risiko for skader og tiltak for å redusere skader

-          utvikle god forvaltning og beredskap på de ulike forvaltningsnivåene

Riksantikvaren har derfor tatt initativet til et pilotprosjekt for å utvikle videre kompetanse på feltet.

Prosjekt har tatt utgangspunkt i Aurland kommune, og er blitt gjennomført for å opparbeide erfaring og kunnskap i hvordan kommunene, regional kulturminneforvaltning og Riksantikvaren bør utvikle sin forvaltning av kulturminner og kulturmiljøer i et klima i endring. Prosjektet er et samarbeid mellom Aurland kommune, Sogn og Fjordane fylkeskommune, Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU).

De primære arbeidsoppgavene i prosjektet har vært :

  • Vurdere hva som er de forventete klimaendringene eller hendelser relatert til denne kommunen
  • Vurdere hvordan vi best kan kategorisere kulturminnene og –miljøene i kommunen, holdt opp mot klimaendringer og skadetrusler.
  • Gjennomføre ROS-analyse av et utvalg kulturminner og kulturmiljø.
  • Vurdere aktuelle tiltak for å redusere risiko for skader
  • Vurdere ekstraordinære tiltak – beredskap ved hendelser, større tiltak for ekstra utsatte kulturminner og -miljøer.
  • Vurdere behov for bedre beredskap – samarbeid - Både konkret for kulturminner, men og som del av fylkets og kommunenes beredskapsarbeid
  • Vurdere og foreslå videre arbeid i kulturminnesektoren

Utvikling av arbeidsmetoder har vært en del av arbeidet i prosjektet. Vi har også analysert og foreslått  videre arbeid i kulturminnesektoren.

Last ned og les rapporten her.

Skadde bygninger etter flommen i Flåmselva, høsten 2014. Foto: Marte Boro, Riksantikvaren