r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Forvaltningsnytt

Riksantikvarens klage får medhold av Fylkesmannen

Fra Veidholmen på Smøla. Foto: Ole Chrisitian Tollersrud, Riksantikvaren

Skriv

Riksantikvaren klaget på Smøla kommunes vedtak om dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan for bygging av veranda innenfor hensynssone vern i Været, på Veidholmen i Smøla kommune. Fylkesmannen i Møre og Romsdal har nå gitt Riksantikvaren medhold og omgjort vedtaket til avslag.

I reguleringsplanen for Været er det to hensynssoner for vern, med tilhørende bestemmelser. En av bestemmelsene slår fast at terrasser eller plattinger skal bygges på bakkenivå, maks 0,3 meter over bakken. Kommunen ga dispensasjon for en veranda 1,4 meter over bakken. Møre og Romsdal fylkeskommune hadde frarådet dette, og fylkeskonservatoren ønsket å klage på vedtaket. Dette ble det ikke politisk flertall for, og saken ble derfor oversendt til Riksantikvaren.

Riksantikvaren klaget på vedtaket. Kommunen tok ikke klagen til følge, og saken ble sendt over til Fylkesmannen i Møre og Romsdal for endelig avgjørelse. Fylkesmannen har vurdert saken, og kommet fram til at fordelene med å gi dispensasjon ikke er klart større enn ulempene i denne saken. Dette vilkåret i plan- og bygningsloven § 19-2 er da ikke oppfylt, og kommunen har ikke myndighet til å gi dispensasjon i et slikt tilfelle. Fylkesmannen har derfor endret kommunens vedtak slik at søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene avslås. Fylkesmannen finner at kommunens vedtak er i strid med plan- og bygningsloven, og klagen har ført fram.

Hovedbegrunnelsen for denne vurderingen er at fylkeskommunen har uttalt seg negativt til dispensasjonssøknaden. Fylkeskommunen har lagt vekt på at en veranda av dette omfanget som strekker seg langs to eksponerte sider av bygget i vesentlig grad virker inn på bygningens karakter og hvordan man oppfatter forholdet mellom bebyggelsen, terrenget og rommet mellom husa på Været. Det følger av plan og bygningsloven § 19-2 at kommunen ikke bør dispensere når en berørt regional myndighet har uttalt seg negativt til søknaden.