r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Forvaltningsnytt

Samarbeid skal gi flere skolebarn gode kulturarvsopplevelser

Skoleelever på besøk på festival med Den kulturelle skolesekken på Vibrandsøy utenfor Haugesund. Foto: Lars Opstad

Skriv

Kulturarv er en av seks sjangre som alle skolebarn får oppleve gjennom Den kulturelle skolesekken. Nå er Riksantikvaren med i et prosjekt for at enda flere barn skal bli kjent med vår felles kulturarv og lokale historie.

Landslaget for lokalhistorie har fått midler fra Sparebankstiftelsen DNB og Kulturrådet for å gjennomføre et pilotprosjekt i Hedmark, Oppland og Troms i samarbeid med Riksantikvaren og Museumsforbundet.

Knyttet til Riksantikvarens KIK-prosjekt

Prosjektet er knyttet til Riksantikvarens satsing for å styrke kompetansen om kulturminner i kommunene, «Kulturminne i kommunen» (KiK). Kommuner i de tre satsingsfylkene som har kommet langt i arbeidet med kulturminneplan, vil bli invitert med i prosjektet.

Kulturminneplanene viser at mange kommuner er opptatt av formidling til barn og unge og samarbeid med skolene. Dette samarbeidet vil kunne legge til rette for at de planlagte tiltakene rettet mot disse målgruppene blir fulgt opp i praksis.

Ønsker å stimulere til flere gode kulturarvsprosjekter

Prosjektet vil vare i ett år og i løpet av prosjektperioden skal det arrangeres arbeidsverksteder for historielag, museer og kommuner i de tre fylkene. Landslaget for lokalhistorie vil også informere sine medlemslag om mulighetene som ligger i Den kulturelle skolesekken (DKS).

Målet er å stimulere til flere gode prosjekter med lokalhistorie og kulturminner som tema. Det skal også gis tilskudd til utvikling av nye formidlingsopplegg i skolene i de utvalgte fylkene.

At historielagene nå får sjansen til å samarbeide med profesjonelle aktører om opplegg for skoleklasser, vil bety at mange barn og unge vil kunne møte kulturarven og lokalhistorien på en ny måte.

Prosjektet gjennomføres i tett samarbeid med Kulturtanken som har nasjonalt ansvar for DKS. Riksantikvaren sitter i styringsgruppa for prosjektet, sammen med representanter fra Museumsforbundet, Kulturtanken og Landslaget for lokalhistorie.

Fakta om den kulturelle skolesekken (DKS):

  • Nasjonal satsing for kunst og kultur i skolen
  • Samarbeid mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet med Kulturtanken som nasjonal samordningsinstans
  • Finansieres i hovedsak av spillemidler
  • Alle elever i grunnskolen og videregående skole skal møte profesjonell kunst/kultur innenfor disse sjangrene: scenekunst, visuell kunst, musikk, film, litteratur, kulturarv
  • Fylkeskommunen har ansvar for regional koordinering og tildeling av midler til kommunenes egne DKS-program
  • Les mer på www.kulturtanken.no

Fakta om Landslaget for lokalhistorie (Llh):

  • Paraplyorganisasjon for historielag i Norge
  • Organiserer 380 lag fordelt på de fleste kommuner i Norge
  • Sekretariat på tre personer i Trondheim
  • Les mer på www.landslaget.org

Kontaktinformasjon:

Prosjektleder Louise Brunborg-Næss, Landslaget for lokalhistorie, tlf 982 02 822, e-post: lobrun@ra.no 

Les mer om Riksantikvarens arbeid med å styrke kompetansen om kulturminner i kommunene på ra.no/kik

Potetopptaking på «gammeldags skoledag» på Evju bygdetun i Sauherad. Foto: Evju bygdetun