r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpassing

Oversvømmelse i Gudbrandsdalen 2018. Foto: Marte Boro, Riksantikvaren

Skriv

Statlige retningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpassing ble nylig vedtatt. Med det er klimatilpassing kommet inn i retningslinjene.

 Målet med planretningslinjene er å unngå eller begrense risiko, sårbarhet og ulemper, og dra nytte av eventuelle fordeler som følger av endringer i klima.

Kommunene, fylkeskommunene og staten skal gjennom planlegging og øvrig myndighets- og virksomhetsutøvelse stimulere til, og bidra til reduksjon av klimagassutslipp, samt økt miljøvennlig energiomlegging. Planleggingen skal også bidra til at samfunnet forberedes på og tilpasses klimaendringene (klimatilpassing).

Samordning på tvers av sektorer

Det vektlegges at klimatilpassing er et sektorovergripende hensyn som krever samordning og samarbeid på tvers av sektorer, og mellom kommunale, fylkeskommunale og statlige organer.

Det framheves at fylkeskommunene i sine regionale planer bør vurdere hvordan fylket kan legge til rette for klimatilpassing på alle samfunnsområder. Kommunene bør vurdere hvordan blant annet natur- og kulturmiljø påvirkes og hvordan dette kan følges opp i kommuneplanens samfunns- og handlingsdel.

Nasjonale organer skal, med bistand fra andre, systematisere og tilrettelegge kunnskap for bruk i planlegging.

Retningslinjene skal legges til grunn ved planlegging etter plan- og bygningsloven, og i enkeltvedtak som kommunale, regionale og statlige organer treffer etter plan- og bygningsloven eller annen lovgivning.

Les mer på Lovdata