r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Forvaltningsnytt

Tolkningsavgjørelse om bruk av generelle bestemmelser for å ta vare på bygninger

Illustrasjon: Fra Skrågata i Kongsberg. Foto: Cornelis Horn Evensen, Riksantikvaren

Skriv

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har nå kommet med en tolkning av plan- og bygningsloven § 11-9 nr. 7 og om den gir hjemmel for å gi forbuds- eller påbudsbestemmelser.

I kommuneplanens arealdel er det mulig å gi generelle bestemmelser, jf. plan- og bygningsloven § 11-9. I punkt 7 i denne paragrafen er det hjemmel for å kunne gi generelle bestemmelser om hensyn som skal tas til bevaring av eksisterende bygninger og annet kulturmiljø.

Bestemmelser i kommuneplanens arealdel som beskriver hensyn som skal tas til bevaringsverdig bebyggelse kan etter KMDs syn og praksis innebære forbud mot å rive prioriterte kulturminner. Et slikt forbud kan imidlertid ikke være av generell art, men må være saklig og stedlig begrunnet. Kommunen kan med andre ord ikke gi et generelt forbud mot å rive eksisterende bygg i kommuneplanen, men må angi konkret hvilke(-t) bygg forbudet gjelder for. KMD mener dette er en riktig forståelse av regelverket. KMDs oppfatning er at plan- og bygningsloven § 11-9 nr. 7 en spesialbestemmelse i forhold til plan- og bygningsloven § 11-8, og må av den grunn også kunne strekkes lenger.

Forbud mot å rive i kommuneplanen bør ifølge KMDs vurdering ikke brukes i omfattende grad. Der det er mer naturlig å benytte reguleringsplan for å ivareta kulturminner, bør en slik utarbeides. Dersom konkrete forbudsbestemmelser tas inn i kommuneplanen, er det viktig at kommunen har en prosess i forkant med de som er berørt for å sikre medvirkning. Tilsvarende vil gjelde eventuelle påbudsbestemmelser.

KMD mener at departementets forståelse av plan- og bygningsloven § 11-9 nr. 7 ikke divergerer med den forståelsen som Riksantikvaren har lagt til grunn. I KMDs veileder T-1491 vises det følgelig flere steder til Riksantikvarens veileder om kulturminner og plan- og bygningsloven og vår eksempelsamling.

Fra Riksantikvarens side vil vi understreke at kommunens kulturminneplan er et godt verktøy for å prioritere kulturminner som ikke er fredet, inkludert bygninger, som kan sikres et vern gjennom bruk av plan- og bygningsloven § 11-9, nr. 7 i kommuneplanens arealdel. Dette fordrer da at kulturminneplanen har vært igjennom en god medvirkningsprosess, som inkluderer eierne av kulturminnene.

Se tolkningsavgjørelsen på KMDs nettsider