r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Vil oppheve fredning av E134 Haukelifjell og Glåmbrua

Skriv

Riksantikvaren og Statens vegvesen har blitt enige om å oppheve fredningen av to veger i Nasjonal verneplan for veger, bruer og vegrelaterte kulturminner.

Bakgrunnen for opphevingen av de to fredningene er hensynet til vesentlige samfunnsmessige behov. Behovene er oppstått som følge av økte krav til standard og framkommelighet samt konsekvenser av klimaendringer. På fredningstidspunktet ble det lagt stor vekt på at fredningene ikke skulle gå på bekostning av trafikksikkerheten.

Riksantikvaren foreslår å oppheve fredningen av E134 over Haukelifjell fordi fredningen ikke er forenlig med kravene som stilles til vegens sikkerhet og utforming, når fjellovergangen skal bli ny hovedveg mellom øst og vest.

Riksantikvaren foreslår å oppheve fredningen av Glåmbrua i Elverum fordi brua er svært flomutsatt og vil utgjøre en sikkerhetsrisiko ved oppføring av ny vegbru. Fredningen er ikke forenlig med nødvendige tiltak for å sikre ny og eksisterende bru mot flomskader.

Oppheving av fredningene krever forskriftsendring. Statens vegvesen har anmodet om at fredningene oppheves, og Riksantikvaren sender forslag om oppheving av fredningene på høring i seks uker.