r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Riksantikvarens innspill til nasjonal ramme for vindkraft

Illustrasjonsbilde: Smøla vindpark. Foto: Jostein Gundersen, Riksantikvaren 

Skriv

Riksantikvaren og Miljødirektoratet har fått i oppdrag av Klima- og miljødepartementet å gi innspill til Norges vassdrags- og energidirektorats (NVEs) arbeid med Nasjonal ramme for vindkraft. 

Riksantikvaren har gått gjennom NVEs 43 utpekte analyseområder, fordelt over hele landet, og vurdert konsekvensene for kulturminner, kulturmiljø og landskap.

Riksantikvaren har pekt ut arealer innenfor analyseområdene som vi mener er uakseptable å ta inn i den nasjonale rammen, på grunn av kulturhistoriske interesser. Riksantikvaren har ansvaret for å vurdere nasjonale og vesentlig regionale kulturminneinteresser innenfor temaene kulturminner, kulturmiljøer og landskap. Landskapstemaet er et samarbeid med Miljødirektoratet. 

Oversendelsene fra Riksantikvaren og Miljødirektoratet er del av de innspillene NVE henter inn til Nasjonal ramme for vindkraft. Hele prosjektet er nærmere beskrevet og dokumentert på NVEs nettsider.

Se også

Nasjonal ramme for vindkraft på land - NVEs nettsider

Nyhetssak på Miljødirektoratets nettsider