r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Verdien av kulturminner

Skudeneshavn i Karmøy kommune i Rogaland er kjent for sitt godt bevarte trehusmiljø. Riksantikvaren startet kulturmiljøfredning av Skudeneshavn i februar 2015. Foto: Karmøy kommune

Skriv

Riksantikvaren ønsker å kartlegge kulturminner og kulturmiljøers verdi for samfunnet. Nå har vi fått gjennomført to forprosjekter som utreder ulike muligheter for dette.

Forprosjektene har utredet hvilke metoder som kan benyttes for å ta rede på kulturminner og kulturmiljøers samfunnsøkonomiske verdi. En slik kartlegging vil trolig startes opp i 2017.

Rapport fra Menon

Menon Economics har vurdert ulike metoder for å kartlegge økonomiske effekter og ringvirkninger av kulturminner. Det er utfordrende å finne den totale samfunnsøkonomiske verdien av kulturminner eller kulturmiljøer fordi disse gjerne ikke omsettes i et vanlig marked. Menon foreslår tre ulike metoder for å ta rede på verdien. Den ene er en eiendomsprismetode hvor man ser på markedets betalingsvillighet for fredede næringseiendommer og boliger. Den andre er en ringvirkningsanalyse som kartlegger økonomiske effekter ved ulike utvalgte caser (begge disse metodene er anvendt i den danske «Realdania-undersøkelsen»). Den tredje er en betinget verdsettingsstudie som gjennomføres som en spørreundersøkelse om betalingsvillighet relatert til kulturminner.

Rapport fra Vista og NIKU

Vista Analyse og Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) har utarbeidet rapporten «Indikatorer for kulturarvens samfunnsnytte». Dette er et forprosjekt under Riksantikvarens miljøovervåkningsprogram. Konsulentene har vurdert ulike indikatorer som skal måle samfunnsnytten over tid i ulike kulturmiljøer. Man kan også se om endringer i disse indikatorene har noe å si for kulturmiljøenes fysiske tilstand. Aktuelle indikatorer som er diskutert i rapporten berører blant annet næringsliv, som indikatorene «omsetning i relevante næringer» eller «antall overnattinger».