r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Pressemelding

Verdiskapingsmidler fra Riksantikvaren 2017

Reins kloster i Rissa kommune i Sør-Trøndelag får verdiskapingsstøtte i 2017. Foto: Arve Kjersheim, Riksantikvaren

Skriv

Siden 2006 har Riksantikvaren gitt støtte til en rekke verdiskapingsprosjekter. I år får rundt 30 prosjekter verdiskapingsmidler, fra Porsanger i Finnmark til uthavner i Agder-fylkene.

- Vi har stor tro på å bruke kulturminner som utgangspunkt for verdiskaping. Det gir mange muligheter for nyskapende næringsliv og kulturturisme, sier riksantikvar Jørn Holme.

Stort mangfold

I disse dager deles det ut tilskudd til arbeidet med verdiskaping på kulturminneområdet. Bruk eller gjenbruk av kulturminner kan være et spennende bidrag til nærings- og lokalsamfunnsutvikling. Felles for mange av prosjektene er at de relaterer seg til turisme og formidling.

Men Riksantikvaren gir også støtte til andre prosjekter, for eksempel får Norsk Kulturarv støtte til å gjennomføre en undersøkelse som ser nærmere på hvilke hindre offentlige regelverk kan skape for bedrifter som arbeider med utgangspunkt i kulturminner.

Prosjekter som nå får støtte:

Opplevelsesgamme i Trollholmsund/ Porsanger, Finnmark 
Istandsetting av en tradisjonell jordgamme i Porsanger. Gammen ligger i nærheten av en av de mest besøkte turistattraksjonene i Porsanger og er tenkt brukt til formidling og turisttjenester.
Tilskudd fra Riksantikvaren: 250.000 kroner.

Kyläpeli i Reisadalen, Nordreisa, Troms
Forprosjekt for etablering av et årlig kvensk friluftsspill. Prosjektet skal bidra til økt kunnskap om kvenske kulturminner og immateriell kulturarv, samt utvikle lokale reiselivsprodukter basert på det kvenske kulturlandskapet.
Tilskudd fra Riksantikvaren: 150.000 kroner.

Vegaøyan verdensarv, Nordland
Stiftelsen Vegaøyan verdensarv har fått støtte til to prosjekter. Stiftelsen skal arrangere skoleturer, der elever skal innføring i og kunnskap om ærfugldrift. I tillegg vil de lage en blogg med videofilmer fra Store Emårsøya i Vega. Begge prosjektene mottar også støtte fra fylkesmannen i Nordland. I tillegg får blogg-prosjektet også støtte fra UNESCO-kommisjonen.
Tilskudd fra Riksantikvaren: 25.000 kroner til skoleturer og 35.000 kroner til blogg.

Nye tider i Henningsvær; Nordland
I forbindelse med en mulig kulturmiljøfredning i Henningsvær er det søkt om prosjektmidler til å bevare Henningsvær som et nasjonalt viktig kulturmiljø. Tettstedet skal utvikles som et attraktivt reiselivsmål og bosted og til næringsutvikling.
Tilskudd fra Riksantikvaren: 500.000 kroner.

Skilting i Steinkjer, Nord-Trøndelag
I Nord-Trøndelag har Steinkjer kommune får støtte til skilting av 15 kulturminner i kommunen. Prosjektet skal også utrede muligheter for digital formidling av kulturminnene.
Tilskudd fra Riksantikvaren: 89.000 kroner.

Utvikling av næring på Reins kloster, Sør-Trøndelag
Gården Reins Kloster i Rissa kommune er fredet. Stedet er viktig både nasjonal og internasjonal historie. I dag spesialiserer gården seg på produksjon av økologisk melk, i tillegg til en rekke produkter som iskrem og øl. Midlene skal gå til å gjøre gammelfjøset på gården om til lokaler for produksjon av iskrem og øl.
Tilskudd fra Riksantikvaren: 400.000 kroner.

Veiter og gårdsrom i Trondheim, Sør-Trøndelag
Byantikvaren i Trondheim vil revitalisere veiter og gårdsrom i Midtbyen. Tiltak er alt fra lyssetting, fasadepleie og etablering av ulike aktiviteter.
Tilskudd fra Riksantikvaren: 200.000 kroner.

Turisme og lokalmatproduksjon på Austrått, Sør-Trøndelag
Ørland kultursenter på Austrått ønsker å bygge lokal kompetanse om opplevelsesturisme, gårdsturisme og lokalmatproduksjon.
Tilskudd fra Riksantikvaren: 135.000 kroner.

Tilgjengeliggjøring av gravfeltet på Vang i Oppdal, Sør-Trøndelag
Gravfeltet på Vang er Norges og ett av Nord-Europas største gravfelt fra jernalderen, med over 900 gravhauger og røyser konsentrert i et lett tilgjengelig og vakkert kulturlandskapsmiljø. Oppdal kommune får støtte til arbeidet med å gjøre feltet tilgjengelig for publikum.
Tilskudd fra Riksantikvaren: 250.000 kroner.

Utvikling av havneområde i Ålesund, Møre og Romsdal
Havnevirksomheten i Ålesund skal flyttes fra Skutvika. Kommunen ønsker ny utnyttelse av området, og vil gjerne gjennomføre en kulturhistorisk stedsanalyse som del av beslutningsgrunnlaget når nye planer skal legges.
Tilskudd fra Riksantikvaren: 150.000 kroner.

Ny bruk av gamle hus i Geiranger, Møre og Romsdal
Stiftelsen Geirangerfjorden Verdsarv ønsker å stimulere til verdiskaping, særlig knyttet til opplevelsesturisme på fraflyttede fjellgårder og seterhus.
Tilskudd fra Riksantikvaren: 100.000 kroner. 

Selja kloster, Sogn og Fjordane
Selje kommune ønsker å gjennomføre flere tiltak for å bedre formidlingen av klosterruinene. Blant tiltakene er nye trapper i terrenget.
Tilskudd fra Riksantikvaren: 100.000 kroner.

Grobygget skal bli aktivitetshus, Sogn og Fjordane
Grobygget i Hornindal er et tradisjonelt industribygg fra 1960-tallet, og en viktig del av historien til bygda. Den lokale Frivillighetssentralen ønsker, sammen med mange andre, å vedlikeholde bygget og bruke det til nye aktiviteter.
Tilskudd fra Riksantikvaren: 150.000 kroner.

Kystpilegrimsleia, Vestlandet
Fylkene fra Rogaland til og med Sør-Trøndelag eier prosjektet Kystpilegrimsleia, sammen med bispedømmene i de samme fylker. Målet er at det i 2018 skal være infrastruktur som gjør det mulig å reise hele kyststrekningen mellom Stavanger og Trondheim, sjøvegen.  Riksantikvaren har også tidligere støttet prosjektet.
Tilskudd fra Riksantikvaren: 500.000 kroner.

Kystfort i Agder
Riksantikvaren har også tidligere støttet arbeidet med skilting av tyske krigsfort i Agderfylkene, og flere fort er allerede skiltet. Årets midler skal gå til skilting av tre nye fort. Prosjektet er et samarbeid mellom Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner og Vest-Agder museet.
Tilskudd fra Riksantikvaren: 50.000 kroner

Uthavner som besøksmål, Agder
Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Agder-fylkene om en mulighetsstudie for uthavnene som besøksmål. Lindesnes (Svinør) og Arendal (Merdø) er pilotkommuner.
Tilskudd fra Riksantikvaren: 300.000 kroner.

Uthavner under vann, Agder
Norsk Maritimt Museum vil lage en rapport om kulturminner under vann i uthavnene i Agder, med vekt på Merdø, Lyngør, Loshavn og Svinør. Rapporten skal også drøfte hvordan denne kulturarven kan og bør gjøres tilgjengelig for publikum.
Tilskudd fra Riksantikvaren: 100.000 kroner.

Kulturproduksjon i uthavner, Aust-Agder
Blåsen Kunsthavn får støtte til arbeidet med å produsere en stedsspesifikk kulturproduksjon basert på historiske fortellinger fra uthavnene Merdø og Revesand.
Tilskudd fra Riksantikvaren: 40.000 kroner.

Blaker skanse, Akershus
Sørum kommune ønsker å videreutvikle Blaker skanse til en sentral kulturarena.
Tilskudd fra Riksantikvaren: 225.000 kroner.

Tertitten, Akershus
Urskog-Hølandsbanen, også kjent som Tertitten, er delvis fredet og drives i dag av en forening i samarbeid med Museene i Akershus. Den populære museumsjernbanen vil gjerne ha mer regelmessig aktivitet og enda flere turister, blant annet ved å utvide samarbeidet med lokale aktører og næringslivet.
Tilskudd fra Riksantikvaren: 150.000 kroner.

Bingen lenser, Akershus
Sørum kommune søker om midler til å etablere en opplevelsesreise med tog, båt og hest i området rundt Bingen lenser. Det skal samarbeides med blant annet Tertitten og lokale lag og foreninger. Det planlegges også å skilte og formidle historien om Bingen lenser.
Tilskudd fra Riksantikvaren: 150.000 kroner. 

Borgleden, Østfold
Middelalderen i Østfold – kirkesteder og pilegrimsleder er et prosjekt i regi av Østfold fylkeskommune. Som del av prosjektet er en pilegrimsled gjennom fylket, Borgleden. Sarpsborg kommune får støte til å videreutvikle Borgleden med tanke på blant annet overnattingskapasitet og formidling.
Tilskudd fra Riksantikvaren: 200.000 kroner.

Husmannsplassen Bøensætre, Østfold
Bøensætre er den største og best bevarte husmannsplassen i Østfold, men blant annet en gammel skolestue. Plassen drives etter økologiske prinsipper, med husdyr i et restaurert kulturlandskap. Stedet skal brukes aktivt til kurs og undervisning. For å få dette til må kjøkkenet i skolestua settes i stand på en måte som tilfredsstiller krav til både Mattilsynet og antikvariske myndigheter. Prosjektet er et godt eksempel på vern gjennom bruk.
Tilskudd fra Riksantikvaren: 568.000 kroner.

Grøntlager i skog, Hedmark
Hedmark fylkeskommune, Høyskolen i Hedmark og Romedal allmenning står bak prosjektet som skal sørge for skogkartlegging og kvalitetsvirke til restaurering av kulturminner.
Tilskudd fra Riksantikvaren: 150.000 kroner.

Solobservatoriet på Harestua, Oppland
Solobservatoriet i Lunner kommune drives av Tycho Brahe instituttet. Solobservatoriet ble åpnet i 1954, og i fjor ble anlegget fredet. Nå tilbyr man kurs og formidling innen astronomi og naturfag ved Solobservatoriet. Tycho Brahe instituttet får støtte fra Riksantikvaren til å videreutvikle og utvide virksomheten. Oppland fylke, Hadelandsregionen og Lunner kommune støtter også arbeidet ved Solobservatoriet.
Tilskudd fra Riksantikvaren: 500.000 kroner.

Fiskebuer i Dokka, Oppland
I Dokkadeltaet i Nordre Land kommune ligger flere gamle fiskebuer. Dokkadelta nasjonale våtmarkssenter ønsker å sette i stand buene og bruke dem i formidlingssammenheng.
Tilskudd fra Riksantikvaren: 40.000 kroner.

Grøna Skysstasjon, Oppland
Grøna ligger øverst i Skreien helt inntil den Trondhjemske kongeveg. Prosjektet skal bruke verdiskapingsmidlene til å tilrettelegge for bruk av stedet og flotte opplevelser i kulturmiljøet for besøkende.
Tilskudd fra Riksantikvaren: 80.000 kroner.

Kulturlandskapet Nordherad i Vågå, Oppland
Nordherad-prosjektet får verdiskapingsmidler til arbeidet med å lage en helhetlig plan for formidling og tilrettelegging av kulturarven i området.
Tilskudd fra Riksantikvaren: 100.000 kroner.

Jotunheimen – fra fangst til friluftsliv, Oppland
Oppland fylkeskommune har i lengere tid arbeidet for å formidle kulturminner i Jotunheimen. Oppland fylkeskommune støtte til å videreføre arbeidet med kartlegging og formidling av kulturminner i området.
Tilskudd fra Riksantikvaren: 100.000 kroner.

Norsk Kulturarv, nasjonalt
Norsk Kulturarv ønsker å gjennomføre en undersøkelse for å ta rede på hvilke hindre offentlige regelverk kan skape for bedrifter med utgangspunkt i kulturminner.
Tilskudd fra Riksantikvaren: 500.000 kroner.

Se også Riksantikvarens temasider om verdiskaping