r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Reinen som verdensarv!

Reinsdyr fra Hjemmeluft, Alta. Foto: Arve Kjersheim / Riksantikvaren.

Skriv

I Alta finnes noen av de flotteste helleristningene i Norge som forteller om forhistorisk menneskelig aktivitet fra jeger- og fangstfolk i nordområdene. Avbildningen av rein utgjør en stor del av bergkunsten her. Bergkunsten i Alta ble innskrevet på UNESCOs Verdensarvliste i 1985.

Helleristningene ble laget for ca. 6000–2000 år siden, og består av ca. 6000 helleristninger og 50 hellemalerier fordelt på fem områder i bunnen av Altafjorden; Hjemmeluft, Kåfjord, Storsteinen, Amtmannsnes og Transfarelv - som kun har hellemalerier.

Motivene viser et dyreliv som omfatter rein, elg, bjørn, hund/ulv, rev, hare, gjess, ender, svane, skarv, kveite, laks, og hval. Den viser en del av menneskenes trosforestillinger og ritualer, og de var trolig elementer i myter eller historier. Men de forteller også om omgivelsene og det ressursgrunnlaget som var til rådighet, gjennom det utvalget av dyreliv som ble avbildet på berget.

Samisk reindrift
Reindriften har alltid vært oppfattet og akseptert som en helt spesiell samisk næring som har utviklet seg fra veidekulturens tid. Overgangen fra villreinjakt til dagens mer intensive tamreindrift har trolig skjedd gradvis og etter hvert som villreinflokkene ble hardere beskattet når nye våpen ble introdusert.

Tradisjonelt er reindriften blitt drevet som nomadedrift med flytninger mellom sommer- og vinterbeite. Særlig fra 1960-årene, er reindriftssamene blitt sterkere integrert i samfunnet, og reindriftsnomadismen erstattet av en mer bofast form. Reindriften er i dag en modernisert næring med en stor grad av mekanisering og bruk av teknologiske nyvinninger.

Den samiske reindriften i Norge foregår i Finnmark, Troms, Nordland, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og nordligst i Hedmark. Selv om reindriftsnæringen i nasjonal målestokk er en liten næring, har den stor betydning regionalt, og i mange områder er den det viktigste grunnlaget for samisk kultur og bosetting.

Samiske kulturminner
Sametinget har fra 2001 hatt ansvaret for samiske kulturminner i Norge. Samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatiske fredet etter kulturminneloven. Sametinget feirer i høst 25-års jubileum.

Bergkunstfeltet på Hjemmeluft er tilrettelagt for publikum. Foto: Arve Kjersheim / Riksantikvaren

Les mer om Bergkunst på:
Riksantikvarens nettsider:
 http://www.riksantikvaren.no/Tema/Verdensarv/Bergkunsten-i-Alta
Alta museum nettsider:
 http://www.alta.museum.no/sider/tekst.asp?side=163&meny=BERGKUNSTEN%20I%20ALTA
Norges verdensarvs nettsider:
 http://www.norgesverdensarv.no/bergkunsten-i-alta.134751.no.html
Miljøstatus.no:
http://www.miljostatus.no/Tema/Kulturminner/Verdensarven/Bergkunsten-i-Alta/

Les om samiske kulturminner på Sametingets nettsider:
http://www.sametinget.no/Miljoe-areal-og-kulturvern/Kulturminner