r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Plan- og bygningsloven

Plan- og bygningsloven er det viktigste instrumentet og virkemidlet for samfunnsplanlegging. Den er en sektorovergripende lov som legger opp til et system for helhetlig planlegging der arealforvaltning er en viktig del.

Plan- og bygningsloven har to hoveddeler:

  • en plandel med bestemmelser om oversiktsplanlegging, bindende arealplanlegging og konsekvensutredninger
  • og en bygningsdel med bestemmelser om søknadsplikt, kontroll og godkjenning av bygge- og anleggsarbeider med videre 

Ansvarlig departement er Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Plan- og bygningsloven finner du hos Lovdata »

Rundskriv om innsigelser H-2/14 og T-2/16

Det kan reises innsigelse til arealplaner og det kan klages på vedtak etter plan- og bygningsloven. Rundskriv om innsigelser H-2/14 omtaler retningslinjer for innsigelse i plansaker etter plan- og bygningsloven, og finnes på nettsidene til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Rundskriv T-2/16 omtaler nasjonale og vesentlige regionale interesser på miljøområdet, inklusive kulturminneinteressene. Dette skal legges til grunn for kulturminneforvaltningens innsigelsespraksis. Rundskrivet kan lastes ned på nettsidene til Klima- og miljødepartementet.

Avgjørelser i innsigelsessaker der kulturminner, kulturmiljøer og landskap er tema finner du under "Høringer og kunngjøringer".

Kulturminneforvaltningens uttalelse i kommunale plansaker

Les mer om nye rutiner for innspill fra Riksantikvaren til Kulturminneforvaltningens uttalelse i kommunale plansaker her.

Bruk av bestemmelsesområde i arealplaner og kulturminneloven § 8, 4. ledd

Automatisk fredete kulturminner det gis dispensasjon for gjennom vedtak av arealplan, skal avmerkes som bestemmelsesområde på plankartet og gis en bestemmelse under arealformålet. 

Du kan lese mer om bestemmelsesområde i arealplaner her. (pdf)

Roller og ansvar for statlige eiendommer i verneklasse 2 og listeførte kirkers omgivelser

Ansvar og roller for disse kulturminnene er lagt til Fylkeskommunene. Se Riksantikvarens informasjonbrev nedenfor om dette.