r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Arkeologiske utgravninger

Arkeologiske utgravninger er svært viktige for å få kunnskap om menneskers liv i fortiden.

Om det gis tillatelse til inngrep (dispensasjon) i et automatisk fredet kulturminne, eller et skipsfunn, kan det settes som vilkår at det skal foretas en særskilt gransking for å sikre kildeverdien (jf. kulturminneloven § 10). Særskilt gransking kan være en arkeologisk utgravning, overvåking, eller andre tiltak for å verne om et kulturminne.

En arkeologisk utgravning innebærer inngrep i et kulturminne for å hente ut, sikre og dokumentere gjenstander, strukturer og annet kildemateriale. Det betyr at mye av kulturminnet kan gå tapt. Inngrepet begrenses derfor til det som er nødvendig for å realisere et tiltak. Det vil vanligvis også foretas prioriteringer for å begrense undersøkelsens omfang og kostnader.

I enkelte tilfeller gis det tillatelse til inngrep uten særskilt gransking, som for eksempel dersom den vitenskapelige verdien vurderes som lav.

Ansvarlige for utgravninger

Lovpålagte arkeologiske utgravninger utføres av flere forvaltningsinstitusjoner etter deres geografiske og faglige ansvarsområder:

  • Automatisk fredete kulturminner undersøkes hovedsakelig av de fem arkeologiske universitetsmuseene i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø. Disse museene har også samlingsansvar for funn og dokumentasjon fra deres geografiske ansvarsområder (se kart med oversikt over deres geografiske ansvarsområde under).
  • Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) undersøker de arkeologiske kulturminnene fra middelalderen som Riksantikvaren har et særskilt ansvar for. Dette gjelder kirkesteder, klostre, borganlegg og de åtte middelalderbyene. Universitetsmuseene har imidlertid samlingsansvar for funnene.
  • Skipsfunn og kulturminner under vann undersøkes av fem museer med spesialkompetanse i undervannsarkeologi. Les mer under skipsfunn.

Dekningsplikten

For større, private tiltak, samt offentlige tiltak, skal tiltakshaver selv dekke utgiftene til særskilt gransking (jf. kulturminneloven § 10). Slike kostnader må tiltakshaver altså innkalkulere på lik linje med andre kostnader.

Til grunn for dette ligger «user pay-prinsippet», som gjelder for all miljøforvaltning i Norge. Det innebærer at den som forbruker et felles samfunnsgode – i dette tilfelle forårsaker ødeleggelse eller skade på kulturminner – skal dekke kostnadene til nødvendig dokumentasjon av disse.

Tiltakshavers dekningsplikt er begrenset til nødvendige utgifter til gjennomføringen av den arkeologiske granskingen knyttet til den konkrete saken, utgravningsrapport, oppdatering av kulturminnedatabasen Askeladden, håndtering av arkeologiske funn og en begrenset andel formidling.

Prinsippet om dekningsplikt har vært gjeldende helt siden den første fornminneloven i 1905, men omfattet da kun offentlige tiltak. I 1951 ble kostnadsplikten innført også for større, private tiltak.

Unntaket for dekningsplikten er mindre, private tiltak, der tiltakshaver normalt ikke skal dekke kostnadene til arkeologiske undersøkelser (jf. kulturminneloven § 10 første ledd, tredje punktum og rundskriv T2-07 på regjeringen.no). Det kan også være grunnlag for hel eller delvis statlig kostnadsdekning dersom det foreligger særlige grunner (jf. kulturminneloven § 10 første ledd, annet punktum). Les mer under tilskudd til arkeologiske kulturminner.

Budsjett og regnskap

Klima- og miljødepartementet har utarbeidet retningslinjer for budsjett og regnskap ved arkeologiske utgravninger som er stilt som vilkår ved en dispensasjon.

Riksantikvaren oppdaterer jevnlig en egen budsjettmal for arkeologiske utgravninger på land og under vann.

Last ned retningslinjene og budsjettmalene her:

Faglig program

Flere universitetsmuseer og sjøfartsmuseer har utarbeidet faglige program som oppsummerer kunnskapsstatus fra de siste tiårs arkeologiske undersøkelser.

Se oversikt over faglige program her.

Arkeologiske utgravninger og formidling

De fem arkeologiske universitetsmuseene har felles nettsteder som formidler samlingene deres og utvalgte undersøkelser:

 

Flere utgravende instanser legger i tillegg ut informasjon om arkeologiske undersøkelser på egne nettsider: