r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Finnerlønn

Hvert år blir det innlevert mange spennende og flotte funn av kulturhistoriske gjenstander, funnet tilfeldig eller med bruk av metallsøker. Slike funn kan fortelle oss om vår felles forhistorie og være til stor nytte i forskning og forvaltning, og kulturminneforvaltningen setter stor pris på å motta slike funn.

Bronse-celt (liten øks) funnet i 2017 i Hegra, Trøndelag. Foto: Jostein Gundersen, Riksantikvaren

Hvis du finner en gjenstand som er et løst kulturminne kan du kanskje få finnerlønn.

Kulturminneloven § 13 inneholder bestemmelser om fastsettelse av finnerlønn for løse kulturminner (ting fra oldtid og middelalder (inntil år 1537) som redskaper, våpen, smykker; mynter fra før 1650 og samiske kulturminner som er fra år 1917 eller eldre). 

Staten har eiendomsrett til slike funn dersom funnet er gjort etter 1905. Finnerlønnens størrelse fastsettes skjønnsmessig av Riksantikvaren, og finnerlønnen fordeles likt mellom finner og grunneier.

Finnerlønn gjelder også skipsfunn eldre enn 100 år i tråd med kulturminnelovens § 14.

Finnerlønnens størrelse påvirkes f.eks. av funnets kulturhistoriske verdi, hvor funnet er gjort, når funnet er innlevert og hvordan funnet er håndtert. I Riksantikvarens retningslinjer for finnerlønn kan du lese mere om hva slags vurderinger kulturminneforvaltningen gjør i slike saker.  For funn som fremkommer ved metallsøkeraktivitet gjelder også Riksantikvarens retningslinjer for privat søk med metallsøker.

Finnerlønnsordningen har en lang tradisjon i Norge og med nye retningslinjer i 2019 videreføres denne ordningen, som er ment som en påskjønnelse for finnere av løse kulturminner.

Hvis du finner løse kulturminner skal du uten ugrunnet opphold levere disse til fylkeskommune evt. et arkeologisk museum.

Finnerlønn er skattepliktig.

Retningslinjer

Pr. januar 2019 har Riksantikvaren fastsatt nye retningslinjer for fastsettelse av finnerlønn.

De nye retningslinjene for fastsettelse av finnerlønn vil ha tilbakevirkende kraft for alle funn som er gjort etter at Riksantikvarens retningslinjer for metallsøking ble lansert og gjort kjent sommeren 2017.

For funn gjort i tidsrommet 2014 – sommeren 2017 skal finnerlønnen vurderes i tråd med de nye retningslinjene for finnerlønn, men retningslinjene for metallsøk skal ikke legges til grunn. Alle funn skal vurderes, også de som finner ikke har bedt om finnerlønn for.

For funn gjort før 2014 skal museene bare vurdere finnerlønn for de funn som de den gang «vanligvis» vurderte. Funn, som finner ikke har bedt om finnerlønn for, skal ikke vurderes.

Last ned retningslinjene her:

Fastsettelse av finnerlønn. Retningslinjer (Pdf)

Beregning av finnerlønn

Det er Riksantikvaren som fastsetter og utbetaler finnerlønn, etter innspill fra landsdelsmuseene.  Til hjelp for beregning av finnerlønn skal følgende dokumenter brukes av museene:

Last ned funnskjema her: