r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

KML § 6 første ledd - Særskilt sikringssone

"Med til et automatisk fredet kulturminne som nevnt i § 4, hører et område rundt dets synlige eller kjente ytterkant så langt det er nødvendig for å verne det mot tiltak som nevnt i § 3 første ledd.  Området fastsettes særskilt av vedkommende myndighet etter loven.”

Kml. § 6 første ledd kommer til anvendelse
  • I føre-var situasjoner for å gi prioriterte kulturminner en utvidet beskyttelse mot mulige fremtidige tiltak.
 
Kml. § 6 første ledd kommer ikke til anvendelse
  • Der det allerede er søkt om dispensasjon etter kml § 8.
  • Der man ønsker å sikre et større område rundt et kulturminne ut fra hensynet til områdets egenverdi eller til kulturminnet som del av et større helhetlig kulturmiljø/landskap. I slike situasjoner kan områdefredning etter kml. § 19 eller kulturmiljøfredning etter kml. § 20 benyttes.                             
 
Ansvar/Myndighet og roller

Fylkeskommunen/Sametinget
Er rett myndighet til å fatte vedtak om særskilt sikringssone for alle kategorier automatisk fredete kulturminner.                          

Forhåndsvarsler et slikt vedtak og sørger for at saken er tilstrekkelig opplyst.

Mottar eventuell klage på vedtak og forbereder klagesaken for Riksantikvaren, evt. omgjør sitt eget vedtak.

Sørger for innlasting av nye data i Askeladden.               

Riksantikvaren
Fatter endelig avgjørelse i evt. klagesak oversendt fra fylkeskommunen/Sametinget.                           

Forhåndsvarsel

Planlagte vedtak om særskilt sikringssone skal forhåndsvarsles av kulturminnemyndighetene, jf. fvl.§ 16.  Det kan være påkrevd at kommunen som lokal bygnings- og landbruksmyndighet også varsles og får uttale seg i saken, for å sikre at saken blir tilstrekkelig opplyst.                          

Vedtak

Fastsettelse av særskilt sikringssone er et enkeltvedtak som kan påklages, jf. fvl. § 28.

Klage

Vedtak om særskilt sikringssone kan påklages innen tre uker etter at det er mottatt, jf. fvl. §§ 28 og 29. Klagen stiles til Riksantikvaren, men sendes fylkeskommunen/Sametinget som forbereder klagesaken for Riksantikvaren, evt. omgjør sitt eget vedtak.                          

Tinglysing

Vedtak om særskilt sikringssone skal tinglyses.

Erstatning

Vedtak om særskilt sikringssone utløser normalt ingen rett til erstatning.

Nærmere om bestemmelsen

Sikringssonen skal beskytte det automatisk fredete kulturminnets integritet og plassering i landskapet og hindre inngrep og utilbørlig skjemming som nevnt i kml. § 3 første ledd. Sikringssonen utgjør en integrert del av det automatisk fredete kulturminnet og vil måtte vurderes sammen med dette ved spørsmål om dispensasjon.                          

Det skal ikke fattes vedtak ihht. kml. § 6 første ledd der man ønsker å forhindre et planlagt/aktuelt tiltak. I slike situasjone vil et vedtak om områdefredning etter kml. § 19 være riktig fremgangsmåte.                          

Fastsettes særskilt
En utvidet sikringssone må være konkret tilpasset/avgrenset i forhold til formålet og topografiske forhold, og ikke bare satt i form av en større sirkel.