r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

KML § 8 tredje ledd - Pålegg om fjerning/retting av ulovlige tiltak

Bygg, anlegg mv. som er oppført eller påbegynt i strid med paragrafen her, kan departementet kreve fjernet eller rettet innen en nærmere fastsatt frist.”

Til tilråding fra fylkeskommunen/Samtinget og fra arkeologiske forvaltningsmuseer 

Kml. § 8 tredje ledd kommer til anvendelse
  • Når meldeplikten ikke er oppfylt og det er påbegynt eller gjennomført tiltak i strid med kml. § 3 uten nødvendig tillatelse fra kulturminnemyndighetene.
  • Der automatisk fredete kulturminner er kjent, men tiltakshaver går i gang med et inngrep uten nødvendig dispensasjon/tillatelse etter kml. § 8 første eller fjerde ledd.                             
  • Der kulturminnemyndighetene i forkant har informert tiltakshaver om at det er høyt funnpotensiale innenfor et anleggsområde og forholdet til automatisk fredete kulturminner ikke er avklart, men tiltaket likevel er påbegynt og automatisk fredete kulturminner funnet.                             
Kml. § 8 tredje ledd kommer ikke til anvendelse  
  • Dersom fylkeskommunen/Sametinget i samråd med Riksantikvaren som dispensasjonsmyndighet kommer frem til en avtale med tiltakshaver.
Ansvar/myndighet og roller

Fylkeskommunen/Sametinget
Mottar opplysninger om eller på annen oppdager at det er påbegynt, evt. gjennomført, tiltak i strid med kml. § 3.                          

Stopper pågående ulovlig igangsatt arbeid.

Vurderer behov for evt. sikringstiltak og iverksetter slike.

Skal dokumenterer skade og tilstand. Vurderer evt. anmeldelse, jf. kml. § 27.                          

Oversender saken så raskt som mulig til Riksantikvaren med tilråding.                      

Følger opp at Riksantikvarens eventuelle rettevedtak faktisk blir gjennomført.                          

Forvaltningsmuseet
Oversender Riksantikvaren sin tilråding samt prosjektbeskrivelse og budsjett for dokumentasjon og sikring av kulturminnet, og evt. forslag om fjerning/retting/tilbakeføring.                          

I enkelte tilfeller vil det ikke være nødvendig å innhente forvaltningsmuseets uttalelse før vedtak fattes. Avgjørelse om dette tas av Riksantikvaren.                          

NIKU
Utarbeider forslag til omfang av evt. dokumentasjon/sikring av kulturminnet på oppdrag fra Riksantikvaren.                          

Riksantikvaren
Riksantikvaren er delegert myndighet til å fatte vedtak.                          

Sender ut forhåndsvarsel om vedtak.                           

Fatter vedtak om fjerning/retting av ulovlig påbegynt eller gjennomført tiltak og evt. sikring/tilbakeføring av kulturminnet innen en nærmere fastsatt frist.                          

Mottar eventuell klage på vedtak og forbereder klagesaken for Klima- og miljødepartementet, evt. omgjør sitt eget vedtak.

Vurderer, i samråd med fylkeskommunen/Sametinget, anmeldelse og evt. gjennomføring av vedtaket for tiltakshavers regning dersom den fastsatte gjennomføringsfristen ikke respekteres.                          

Klima- og miljødepartementet
Fatter endelig avgjørelse i evt. klagesak.

Forhåndsvarsel

Vedtak om tilbakeføring av ulovlig gjennomført tiltak skal forhåndsvarsles av kulturminnemyndighetene, jf. fvl. § 16.  Det kan være påkrevd at kommunen som lokal bygnings- og landbruksmyndighet, også varsles og får uttale seg i saken for å sikre at saken blir tilstrekkelig opplyst.                          

Vedtak

Et vedtak om retting/tilbakeføring er et enkeltvedtak som kan påklages jf. fvl. §§ 28 og 29.

Frist

Forvaltningslovens generelle fristregler gjelder, jf. §  11 a.

Klage

Vedtak om retting/tilbakeføring kan påklages innen tre uker etter at det er mottatt, jf fvl. §§ 28 og 29. Klagen stiles til Klima- og miljødepartementet, men sendes Riksantikvaren som forbereder klagesaken for departementet, evt. omgjør sitt eget vedtak.                          

Kostnader

Det følger av kml. § 10 at tiltakshaver plikter å betale for gjennomføringen av vedtaket. Tiltakshaver vil ha mulighet til å søke om hel eller delvis statlig dekning av sine utgifter dersom det foreligger særlige grunner. At meldeplikten ikke er innfridd og at tiltaket derfor er ulovlig påbegynt eller gjennomført, vil etter en konkret vurdering kunne tale mot å dekke tiltakshavers utgifter.                          

Nærmere om arbeidsoppgaver

Fylkeskommunen/Sametinget
Sender skriftlig stoppordre til tiltakshaver for tiltak under gjennomføring, selv om arbeidet allerede er stanset ved muntlig melding. Kopi av stoppordren sendes Riksantikvaren og rette forvaltningsmuseum.                          

Koordinerer evt. befaring med Riksantikvaren og forvaltningsmuseet/NIKU.

Vurderer eventuell anmeldelse og følger opp denne, jf. kml. § 27 og Riksantikvarens retningslinjer for anmeldelse.                          

Forbereder saken for oversendelse til Riksantikvaren.

Har ansvaret for å føre inn nye registreringer og å rette opp eksisterende data i Askeladden før oversendelse av saken til Riksantikvaren.                          

Sender sin tilråding til Riksantikvaren med kopi til rette forvaltningsmuseum. I tilrådingen skal forslag om ytterligere dokumentasjon/sikring av kulturminnet, fjerning/retting av tiltaket og frist for gjennomføring/evt. tilbakeføring av kulturminnet inngå.                          

Dersom den fastsatte gjennomføringsfristen i vedtaket ikke respekteres, skal det snarest mulig sendes skriftlig purring til tiltakshaver. Dersom heller ikke purringen medfører handling fra tiltakshavers side, bør anmeldelse for manglende etterlevelse av pålegget vurderes, i samråd med Riksantikvaren. Parallelt bør det vurderes, i samråd med Riksantikvaren, å gjennomføre rettevedtaket for tiltakshavers regning. Særlig i situasjoner hvor den fastsatte gjennomføringsfristen er satt for å hindre ytterligere skadevirkninger/ødeleggelser i forhold til det automatisk fredete kulturminnet, bør det reageres raskt dersom rettevedtaket ikke følges opp fra tiltakshavers side som forutsatt.                          

Forvaltningsmuseet
Avklarer med Riksantikvaren behov for uttalelse fra forvaltningsmuseet.                          

Gjennomfører ved behov befaring sammen med fylkeskommunen/Sametinget og Riksantikvaren. Vurderer eventuell skade på kulturminnet.

Foretar en faglig vurdering av saken, med referanse til faglige program, forskningsprosjekter, kunnskapsstatus m.v.

Utarbeider tilråding som sammen med forslag til prosjektplan og budsjett sendes Riksantikvaren.                          

Gjennomfører granskinger i tråd med vedtaket.

Gir Riksantikvaren beskjed om større avvik fra prosjektplanen.

Varsler Riksantikvaren når granskingen er fullført.

Oversender sluttrapport og regnskap til Riksantikvaren, tiltakshaver og evt. andre berørte så snart som mulig etter at evt. gransking er gjennomført.                          

NIKU
Deltar på evt. befaring.                          

Utarbeider forslag til granskingsomfang på bestilling fra Riksantikvaren.

Gjennomfører granskinger i tråd med vedtaket. Gir Riksantikvaren beskjed om evt. avvik fra prosjektplanen.

Varsler Riksantikvaren når granskingen er fullført.

Oversender sluttrapport og regnskap til Riksantikvaren så snart som mulig etter at granskingen er gjennomført. Sluttrapport skal også sendes til tiltakshaver, fylkeskommunen/Sametinget, forvaltningsmuseet og eventuelt andre berørte.                          

Riksantikvaren
Sender skriftlig stoppordre til tiltakshaver for tiltak under gjennomføring som berører automatisk fredete kulturminner fra middelalder (kirker, klostre og kirkelige anlegg, borger og befestninger, byanlegg og rester av slike og stående bygninger av alle slag), selv om arbeidet allerede er stanset ved muntlig melding.                          

Gjennomfører befaring ved behov, evt. sammen med fylkeskommunen/Sametinget og eller forvaltningsmuseet/NIKU.

Avgjør om det er behov for tilråding fra forvaltningsmuseet/NIKU.

Mottar saken med tilråding fra fylkeskommunen/Sametinget og evt. forvaltningsmuseet/NIKU. Vurderer om tiltaket skal fjernes og/eller rettes og om det skadete kulturminnet/området skal kreves tilbakeført til tidligere tilstand. Varsler evt. tiltakshaver om at rettevedtak vil bli fattet, jf. fvl. § 16. Fatter evt. vedtak snarest mulig.                          

Vedtaket sendes tiltakshaver med kopi til fylkeskommunen/Sametinget og forvaltningsmuseet/NIKU, og evt. andre berørte parter.

Nærmere om bestemmelsen

”Bygg, anlegg m.v.”
Krav om retting/endring/tilbakeføring er ikke begrenset til ulovlig påbegynte eller ferdig oppførte bygg og anlegg, men omfatter ethvert tiltak som er påbegynt eller ferdigstilt i strid med kml. § 3.

”oppført eller påbegynt i strid med paragrafen her”
Relaterer seg til kml. § 8 som sådan, jf. kml. § 3.                          

”fjernet eller rettet”
Rettevedtaket kan pålegge hel eller delvis fjerning av det ulovlig påbegynte eller gjennomførte tiltaket, samt at det skadede kulturminnet og området rundt skal istandsettes/restaureres eller på annen måte så langt som mulig tilbakeføres til tidligere stand.                          

”innen en nærmere fastsatt frist”
Den fastsatte fristen må være rimelig i forhold til tiltakshavers faktiske muligheter for gjennomføring av rettevedtaket. Et rettevedtak som ikke følges opp av tiltakshaver kan, etter en konkret vurdering, innebære et straffbart forhold i henhold til kml. § 27. Dersom vedtakets vilkår ikke følges opp innen fastsatt frist, kan kulturminneforvaltningen selv iverksette vedtaket på tiltakshavers bekostning (jf. kml. § 11 første ledd bokstav a, jf. og  kml. § 10).

Mottar eventuell klage på vedtak og forbereder klagesaken for Klima- og miljødepartementet, evt. omgjør sitt eget vedtak.