r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Vindkraft og arkeologi

Rutiner for registrering av automatisk fredete kulturminner og skipsfunn i vindkraftsaker som behandles etter energiloven (konsesjoner).

Rutinene skal blant annet sikre at prinsippene i kulturminneloven tilpasses konsesjonsbehandlingen, og bygger på velkjente prinsipper om potensialvurderinger.

Det er Olje- og energidepartementet og Klima- og miljødepartementet som har lagt frem disse rutinene.

Fylkeskommune/Sametinget skal vurdere

Rutinene innebærer i hovedsak at fylkeskommunen/Sametinget ved en høring av melding skal vurdere om det er lavt, middels eller høyt potensial for funn av automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet. Vurderingen skal fylles ut i et fast skjema. Se veiledning og eksempel på utfylt skjema nederst på denne siden.                          

Rutiner ved lavt, middels og høyt potensial for funn

Der det er lavt potensial for funn, skal det ikke foretas arkeologiske registreringer. Der det er vurdert å være et middels potensial for funn, kan registreringer gjennomføres etter konsesjonsvedtak. Der det er et høyt potensial for funn skal arkeologiske registreringer gjennomføres før konsesjonsvedtak, og så langt det er mulig, parallelt med konsekvensutredningen uten forsinkelse for konsesjonsbehandlingen.                        

Vedlegg som gjelder registrering av arkeologiske kulturminner i vindkraftsaker