r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Vinduer

Et gammelt vindu vil med stor sannsynlighet vare lengre enn et nytt, dersom vi tar godt vare på det. Det er fullt mulig å oppgradere gamle vinduer slik at de isolerer godt både mot kulde og sjenerende lyd.

Hvorfor ta vare på gamle vinduer?

Vinduene betyr mye for opplevelsen av en bygning, de er en viktig del av det som gir bygningen karakter. De forteller om tidsepoker og stilarter. Når gamle vinduer skiftes ut med nye forsvinner de gamle vinduenes fine detaljering i treverk og beslag og ujevnhetene i det gamle glasset blir borte. Det nye vinduet har gjerne grovere dimensjoner og lysåpningen blir mindre. Det gjør at en del av bygningens historiske dimensjon går tapt. Ethvert hus bør i utgangspunktet få beholde sine opprinnelige vinduer. Må man bytte ut vinduene, bør de nye vinduene være nøyaktige eller nesten nøyaktige kopier.

Ressursforbruk og levetid

Gamle vinduer kan oppgraderes slik at de gir tilfredsstillende isolering. Å skifte ut gamle vinduer med nye er ikke nødvendigvis et riktig miljøtiltak, selv om de nye vinduene isolerer noe bedre. Levetiden til nye vinduer anslås til 20-30 år, mens 100 år gamle vinduer laget av godt trevirke, vil kunne vare i 100 nye år dersom de vedlikeholdes godt. Erfaringen viser at svært mange vinduer kan oppgraderes uten større reparasjonsarbeider.

For å finne ut hva som lønner seg økonomisk er det mange forhold som må vurderes. Det er ikke tilstrekkelig å sammenligne prisen på billigste fabrikkframstilte vindu med prisen på omfattende restaurering av de gamle vinduene. Prisen på istandsetting avhenger av hvor omfattende vedlikeholdet/istandsettingen av det gamle vinduet blir. Av og til blir det gjort for grundig istandsettingsarbeid, og dette blir unødig dyrt. For noen vinduer kan det være tilstrekkelig med enkel justering og ny overflatebehandling, for andre kan det være store råteskader som må utbedres. Det er også slik at prisene på slikt arbeid varerier sterkt. Vi anbefaler at det innhentes priser fra flere og gjerne fra håndverkere som holder til utenfor pressområdene. Priser på nye vinduer varierer sterkt avhengig av detaljering.

Oppgradering

Gamle vinduer kan oppgraderes slik at de fungerer svært godt både når det gjelder å isolere mot kulde og mot lyd. Ved å utbedre gamle vinduer med montering av varevinduer eller ved å bytte glass i eksisterende varevinduer oppnår man gode isoleringsresultater. I tillegg til god varmeisolerende evne kommer vinduet med varevindu svært godt ut når det gjelder lyddemping. Å sette inn eller å utbedre eksisterende varevinduer er enkle tiltak, som kan være langt enklere og rimeligere enn å skifte hele vinduet.

Dersom de gamle vinduene er tapt eller er så dårlige at det ikke kan forsvares å sette dem i stand, er det viktig at de nye vinduene tilpasses huset og ligner de opprinnelige vinduene. For bygninger med høy kulturhistorisk verdi bør det lages nøyaktige kopier av de opprinnelige eventuelt med nye varevinduer med energiruter. I de fleste tilfeller vil imidlertid en ”nesten” kopi være bra nok. De nye vinduene bør ha samme karm- og rammebredde som opprinnelige vinduer, da vil glassflatearealet bli det samme. Vinduene bør ha samme slagretning som de opprinnelige.

Gamle vinduer har ofte dryppneser og profiler som gir dem et helt annet preg enn moderne standardvinduer som gir et «flatere» inntrykk. Det bør derfor være en selvfølge at slike detaljer gjenskapes tilnærmet slik de var på de gamle vinduene. Glasset bør kittes inn, ikke listes inn slik som det er vanlig i dag. Vinduene bør settes i samme liv som de opprinnelige vinduene, det vil si ikke settes lenger ut eller inn i veggen.

Oversikt isoleringsevne for vinduer med ulike glasstyper

  • Vinduer med enkelt glass U-verdi* 4,4
  • Vinduer med vanlig varevindu U-verdi 2,6
  • Vindu med varevindu med energiglass U-verdi 1,6
  • Vinduer med varevindu med dobbelt glass med lavemisjonsbelegg og gassfylling U-verdi 1,0

 

* U-verdi er et mål på en bygningsdels varmeisolerende evne – lav verdi viser høy isolerende evne.