r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Miljøvennlige energikilder

For å nå målet om reduksjon av klimagassutslipp må det legges mer vekt på å bruke fornybare energikilder. Med fornybare energikilder, mener vi energikilder som aldri tar slutt. Eksempler på dette er energi fra vannfall, bølger, vind, tidevann, jordvarme, biomasse og ikke minst direkte fra sola.

Vannkraft var alfa omega for utbyggelsen av kraftverkene Tinfos 1 på Notodden. Foto: Per Berntsen

Med ikke-fornybare energikilder mener vi energikilder som etter en tid tar slutt. De tre hovedkildene er olje, kull og naturgass.

Fornybar energi kompenserer for høyere energiforbruk i eldre hus

Eldre bygninger krever ofte mer energi til oppvarming enn nyere bygninger, selv om de energieffektiviseres. Det er ofte vanskelig å isolere gamle hus slik at de tilfredsstiller forskriftene uten å ødelegge de kulturhistoriske verdiene. Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven setter krav til maks energibehov for bygninger. Riksantikvaren arbeider for at bruk av fornybar energi skal kunne kompenserer for høyere energiforbruk i eldre hus. Dette vil bidra til å nå målet om reduksjon av CO₂-utslipp, samtidig som de kulturhistoriske verdiene blir bevart.

Vannkraft og elektrisitet

I Norge er byggsektorens andel av det totale klimagassutslippet, inkludert drift, bygging og vedlikehold, 13-14 %. Selve driften av boliger og næringsbygg utenom industri står i dag for om lag en tredel av norsk innenlands energibruk, og har et utslipp som tilsvarer om lag 3 % av de samlede norske klimagassutslippene. Dette er lave tall sammenlignet med Europa ellers. Dette kommer av at det bare er 7 % av dagens energibruk i boliger og næringsbygg som stammer fra fossil energi. 80 % av energibruken til drift av bygninger stammer fra vannkraft (kilde: Klimakur 2020). Energieffektivisering alene gir derfor begrensede C0₂-reduksjoner.

Hvordan kan vi da si at vi skal energiøkonomisere bygningene våre for å redusere klimautslippene? Elektrisitet i Norge er stort sett energi fra miljøvennlig vannkraft. I den offentlige rapporten Klimakur 2020 framholdes det at denne energikilden bør forbeholdes bruk som krever elektrisitet og at oppvarming bør løses med andre energikilder. Det er også slik at dersom vi reduserer bruken av elektrisitet til oppvarming, kan vi indirekte være med på å erstatte bruken av forurensende kull i elektrisitetsforsyning i Europa.

Tre som energikilde

Bjørnovnene produsert ved Drammens jernstøperi tidlig på 1900-tallet hadde 2. gangs forbrenning slik som nye ovner har. Tegningen til høyre viser prinsippet for hvordan luft blir tilført bak i ovnen for å få i gang forbrenning av gassene bakerst i brennkammeret. Foto: Eva Smådahl / Riksantikvaren

Oppvarming ved bruk av ved, som er vanlig i eldre hus, medfører liten belastning på klimaet fordi CO₂ som frigis når det fyres, inngår i det naturlige karbonkretsløpet. Karbonet, som er lagret i treverket, avgis tilbake til atmosfæren når vi fyrer eller treverket råtner. Bruk av bioenergi gir ikke ”ny” CO₂ til atmosfæren som bruk av fossil energi gjør.