r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Stigende havnivå, stormflo og økt kysterosjon

Stormflo og ekstremvannstand representerer allerede i dag en trussel for kulturminnene. Stigende havnivå og økte stormflomål kan føre til skader på kulturarven. En økning i havnivået vil også gi økt kysterosjon som kan true kystnær bygningsarv i utsatte områder.

Denne fangststasjonen på Svalbard står i fare for å bli tatt av bølgeerosjon. Den eldste hytta (t.v.) er allerede flyttet innover en gang og nå skal hele stasjonen flyttes til et tryggere område. Foto: Susan Barr / Riksantikvaren

Varierende havnivåstigning langs kysten

Havnivåstigningen er forskjellen mellom havnivåstigning og landhevning. Landhevningen etter siste istid pågår fortsatt.

Vi forventer at vannstanden kommer til å stige langs mesteparten av kysten vår, men hvor mye den vil stige vil variere langs kysten. Langs sør- og vestlandskysten anslås havnivåstigningen til mellom omlag 20 og 80 centimeter mot slutten av dette hundreåret. I Troms og Finnmark forventes en noe lavere økning. Kun ved de laveste anslagene for framtidig havnivåstigning, vil landhevningen kunne kompensere for den og gi lavere vannstand i 2100. Dette gjelder kun for Oslofjorden og fra Trondheimsfjorden til Troms.

Stormflo – en trussel allerede i dag

Forskerne forventer ikke en økning i stormfloaktivitet, men de ekstreme vannstandsnivåene som opptrer i slike tilfeller representerer en trussel allerede i dag. Stormflo oppstår når et lavtrykk kombinert med pålandsvind skyver vann opp mot kysten, samtidig med at tidevannet er på sitt høyeste.

Forventet økning i både havnivå og stormaktivitet vil bidra til høyere stormflomål i framtida. Dermed vil skader på kulturhistoriske bygninger forårsaket av stormflo kunne komme til å opptre hyppigere.

Økt kysterosjon

Kysterosjon er en naturlig prosess der landmasser slites ned av bølger og vind. En relativt bratt kystlinje bestående av fjell av harde bergarter vil være lite utsatt sammenlignet med lavtliggende områder med løse sedimenter.

Kraftig kysterosjon foregår på Svalbard. I de arktiske strøkene får imidlertid strendene mange steder beskyttelse av havisen. Et resultat av oppvarmingen som skjer i Arktis, er at utbredelsen av havisen blir mindre. Dette vil gjøre strandsoner i arktiske strøk mer utsatt for bølgeerosjon. Bygninger har allerede forsvunnet på grunn av kysterosjon, og flere står i fare for å forsvinne. Mer ekstremvær vil trolig også øke kysterosjonen.