r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Landskapsanalyse

Hoddevika, Selje i Sogn og Fjordane. Foto: Åse Bitustøl / Riksantikvaren

Skriv

Miljødirektoratet og Riksantikvaren har utviklet en framgangsmåte for landskapsanalyse og utarbeidet en veileder om landskapsanalyse i kommuneplan.

Systematisk metode i fem faser

Riksantikvaren og Miljødirektoratet har, på oppdrag fra Klima- og Miljødepartementet, laget en veileder for kommuner som ønsker å utarbeide en landskapsanalyse til bruk i kommuneplanleggingen.

Formålet med veilederen er å vise en systematisk metode for å analysere landskapet i kommunen og vurdere konsekvenser for landskapet av arealbruksendringer i kommuneplanens arealdel. Veilederen går gjennom fem faser der de fire første er selve landskapsanalysen, mens den femte fasen viser vurdering av konsekvenser av arealbruksendringer.

Helheten i landskapet og særpreget i kommunens landskap

Analysemetoden har en helhetlig tilnærming til landskapet basert på Den europeiske landskapskonvensjonen. Metoden favner både naturgitte, kulturhistoriske og romlig-estetiske forhold, og samspillet mellom disse. En god forståelse av hva som kjennetegner landskapet i de ulike delene av kommunen, gir mulighet for å planlegge arealbruken best mulig. Slik kan særpreg og kvaliteter i kommunens landskap bli godt ivaretatt og utvikling skje uten at viktige verdier forringes. Landskapsanalysen vil også gi bedre kunnskap om landskapet som ressurs for næringsutvikling og verdiskaping.

Målgruppen er i første rekke kommuner og konsulenter som arbeider på oppdrag fra kommuner. Regionale myndigheter som er høringsinstans for kommunale planer og skal gi faglige innspill om landskapstema og råd i planleggingen, er også en viktig målgruppe for veilederen.

Grunnlagsrapporten som viser framgangsmåten

Metoden som presenteres i veilederen, bygger på rapporten Landskapsanalyse. Framgangsmåte for vurdering av landskapskarakter og landskapsverdi. Direktoratet for naturforvaltning og Riksantikvaren, februar 2010. I denne grunnlagsrapporten presenteres en generell framgangsmåte som kan benyttes på ulike geografiske nivå og i ulike plansammenhenger. Framgangsmåten er i veilederen videreutviklet og tilpasset kommuneplan og vurdering av konsekvenser av arealbruksendringer.

DIVE-analyse

DIVE-analyse et prosessverktøy for kulturhistorisk stedsanalyse til bruk i praktisk planlegging. Verktøyet har mange likheter med framgangsmåten for landskapsanalyse, men har et annet formål og er avgrenset til arbeid med den kulturhistoriske dimensjonen i by- og stedsutvikling.

Les mer om DIVE-analyse (Describe, Interpret, Valuate and Enable) på våre nettsider