r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Utvalgte kulturlandskap i jordbruket

Steinsletta i Ringerike og Hole kommuner er et av de to utvalgte områdene i Buskerud fylke. Foto: Jørn Jensen, Buskerud fylkekommune

Skriv

Utvalgte kulturlandskap i jordbruket er en tverrfaglig, felles satsing mellom landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet. Så langt er 45 områder fra hele landet valgt ut.

Jordbrukslandskapet er skapt gjennom bosetting og bruk av landskapet gjennom flere tusen år. Her finnes gravhauger, bygninger, steingjerder og ferdselsveier. Her er åkrer, slåttenger, beitemarker, lyngheier og lauvingslier. Helheten av tun, innmark og utmark inneholder store kulturhistoriske og biologiske verdier. Disse verdiene er avhengig av fortsatt bruk, skjøtsel og vedlikehold for å opprettholdes. Her er selvsagt bonden den viktigste aktøren!

I denne satsingen har landbruks-, natur- og kulturminneforvaltningen gått sammen om å gi bonden drahjelp. Direktorater og regionale etater samarbeider også med kommuner og grunneiere.

Grunnleggende for valg av områder er at:

  • de i størst mulig grad har både store biologiske verdier og store kulturhistoriske verdier
  • det er realistisk å få til langsiktig drift, skjøtsel og vedlikehold

Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet har i et spleiselag avsatt spesielle tilskudd til drift av områdene, forankret i frivillige avtaler mellom grunneiere/brukere og staten.

Les mer om Utvalgte kulturlandskap i jordbruket på nettsidene til Landbruksdirektoratet

"Fjellgardane og seterdalane i Øvre Sunndal" er et av de to utvalgte områdene i Møre og Romsdal. Foto: Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Engeløya i Steigen kommune i Nordland er et kyst- og øylandskap med aktivt jordbruk på strandflatene. Foto: Berit A. Staurbakk

Skallan-Rå i Kvæfjord kommune i Troms er et fjordlandskap med intakt teigstruktur. Foto: Robert Nygård

 

Kontaktpersoner