r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Overvåkingsprogrammer

Riksantikvaren har pågående overvåkingsprogrammer som skal kontrollere status, det vil si tap, skade, endringer og fysisk tilstand, for ulike typer av kulturminner.

En oversikt over de ulike overvåkningsprogrammene som Riksantikvaren har initiert, gjengis i korte trekk nedenfor. Riksantikvaren arbeider også med å etablere en ny overvåkingsaktivitet knyttet til fredete kulturmiljøer og verneverdige kulturminner.

Kulturmiljøenes samfunnsnytte

Gjennom flere forprosjekter har ulike fagmiljøer på oppdrag fra Riksantikvaren vurdert ulike indikatorer som skal overvåke kulturmiljøers samfunnsnytte og om dette kommer kulturminnene til gode. Med andre ord er formålet å vise at det beste for kulturminner er vern gjennom bruk.

Indikatorene er utviklet med sikte på tidsserier i et 50-års perspektiv. Klima- og miljødepartementet vil i løpet av våren 2018 bestemme seg for om prosjektet blir videreført og i hvilket omfang.

Har du spørsmål om rapportene og dokumentene nedenfor kan du kontakte Christin Krohn på e-post christin.krohn@ra.no