r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Urfolk, minoritetar og kulturminne

I Noreg har vi eit samisk urfolk, fem nasjonale minoritetar og fleire nyare innvandringsgrupper. I samarbeid med dei ulike gruppene forsøker Riksantikvaren å sikre eit representativt utval kulturminne.

  • Påljorden i Tana, Finnmark

    Samiske kulturminne

    Dei samiske kulturminna vitnar om ei rik og variert historie, med vekt på fiske, jakt og fangst i eldre tid – og seinare også reindrift og husdyrh...
  • Brygga ved Bietilægården.

    Nasjonale minoriteters kulturminner

    De fem nasjonale minoritetene har bidratt til mangfoldet av kulturminner i Norge, selv om omfanget av sporene etter dem varierer.De fem nasjonale...