r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Søknad om dispensasjon fra fredningsvedtak på bygninger

Dersom eieren av en fredet bygning ønsker å gjøre tiltak på bygningen som går lenger enn vanlig vedlikehold, må det søkes om dispensasjon fra fredningsvedtaket.

Her skal vi nærmere bestemt se på fritak fra fredningsvedtak på bygninger i privat eie som er fra etter 1537.

For middelalderbygninger og andre kulturminner fra før reformasjonen (1537) gjelder egne regler for å søke om dispensasjon. De står omtalt i kulturminnelovens § 8 om tillatelse til inngrep i automatisk fredete kulturminner.

Hvorfor kreves det dispensasjon?

I Norge er det bare noen få bygninger som er fredet. De representerer viktige kunnskaps-, opplevelses- og bruksverdier. Dispensasjonsbehandlingen skal sikre disse verdiene for framtida dersom en eier ønsker å foreta endringer på en fredet bygning.

Kulturminneforvaltningen skal være løsningsorientert i møte med eier og bruker.

Hvilke tiltak krever dispensasjon?

For fredete bygninger må du søke om dispensasjon for alle tiltak utover vanlig vedlikehold. Riksantikvaren definerer vanlig vedlikehold som «rutinemessig arbeid for å hindre forfall på grunn av jevn og normal slitasje».

Vanlig vedlikehold er å ta vare på og reparere eksisterende bygningselementer, som for eksempel dører, vinduer, listverk, gerikter, overflater og overflatebehandlingen, ildsteder, pipeløp over tak, og detaljer som skilt og dekor m.v. Å se over taket etter vinteren, og bytte ut en og annen knust takstein med tilsvarende, er vedlikehold. Det krever ingen dispensasjonssøknad. Skal du bytte lektene og skifte deler av undertaket, må du derimot søke om dispensasjon.

Vanlig vedlikehold på fredete bygninger skal skje i samsvar med opprinnelig eller eksisterende teknikk, utførelse og materialbruk, og på en måte som ikke reduserer arkitektoniske og kulturhistoriske verdier. For eiere av fredete bygninger vil det være en fordel å sette seg inn i praktisk bygningsvern. Les mer om råd om bygningsvern her.

Dersom du er i tvil om tiltaket er søknadspliktig, kan regionalforvaltningen (fylkeskommunen, Byantikvaren i Oslo eller Sametinget) hjelpe deg med denne vurderingen.

Hvilke vilkår må være oppfylt?

Etter kulturminneloven § 15 a er det to vilkår som må være oppfylt for at det kan gis dispensasjon (begge vilkårene må være oppfylt):

1. Det kan gis dispensasjon dersom det ikke er snakk om et vesentlig inngrep i den fredete bygningen.

2. Dispensasjon gis bare i særlige tilfelle.

Hvem skal søknaden sendes til?

Som hovedregel skal private eiere av fredete bygninger sende søknaden til kulturminneavdelingen i fylkeskommunen (i Oslo: Byantikvaren i Oslo).

Se kontaktinformasjon for fylkeskommunene her.

Gjelder søknaden dispensasjon for vedtaksfredete samiske bygninger, skal den sendes til Sametinget.

Hva bør søknaden inneholde?

Søknaden bør inneholde en utførlig beskrivelse som viser både nåværende situasjon og hvordan fremtidig situasjon vil være etter at inngrepet du har planlagt er gjennomført. Legg ved gode bilder og plantegninger som viser dette.

Det er også viktig å ha med en arbeidsbeskrivelse, der det går fram hva slags materialer og metoder som skal brukes.

I søknaden bør det også komme fram hvem som skal utføre inngrepet, og hva slags erfaring vedkommende har som er relevant for det aktuelle arbeidet.

Som nevnt ovenfor kan dispensasjon fra fredningsvedtaket gis for inngrep som ikke er vesentlige, og i særlige tilfeller. Argumentene for at begge disse to vilkårene er oppfylt, bør komme tydelig fram i søknaden.

Med en god søknad vil du få saken raskere behandlet. I noen tilfeller vil det for eksempel ikke være nødvendig med befaring.

Behandling av søknaden og klage

Regionalforvaltningen skal normalt behandle søknaden innen tre måneder.

Dersom en søknad om dispensasjon blir godkjent, kan det settes vilkår om for eksempel metode, materialbruk eller krav til håndverker med en spesiell type erfaring. Det kan også settes en tidsfrist for gjennomføring av tiltaket.

Dersom du får avslag på en søknad om dispensasjon, eller er uenig i vilkårene, kan du klage på hele eller deler av vedtaket. Klagen må være skriftlig (e-post eller brev), og må sendes til fylkeskommunen/Byantikvaren i Oslo/Sametinget innen tre uker fra vedtaket er mottatt. Saken blir da vurdert på nytt. Dersom vedtaket blir opprettholdt, og klagen din med andre ord ikke blir tatt til følge, blir klagen videresendt til Riksantikvaren for endelig avgjørelse.

Oppfølging er viktig!

Selv om du har fått innvilget søknad om dispensasjon, og du har fått tak i en god og dyktig håndverker med gode referanser, så er det utførelsen i tråd med dispensasjonsvedtaket som er viktigst. Det er derfor viktig at du følger opp arbeidet underveis slik at viktige kulturminneverdier sikres.

Hva er dispensasjon?

En dispensasjon er et fritak fra å følge en regel. Det kan for eksempel være fritak fra en regel som er fastsatt direkte i loven eller i et vedtak.

Dispensasjons- behandling

Råd om bygningsvern

For eiere av fredete bygninger kan det være nyttig å sette seg inn i praktisk bygningsvern.

Les mer om råd om bygningsvern.