r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Særlige tilfelle

I tillegg til at inngrepet ikke må være vesentlig, kan det kun gis dispensasjon i særlige tilfelle. Det må altså en god grunn til for å få dispensasjon til å endre en fredet bygning.

Med særlig tilfelle menes blant annet tiltak som er nødvendig av hensyn til formålet med fredningen. Forhold som er viktig for eier for fortsatt bruk av eiendommen, vil som oftest tilfredsstille kravet til særlig tilfelle. Eksempler på dette er fornyelse av våtrom og kjøkken og tiltak av vesentlig samfunnsmessig betydning som for eksempel universell utforming.

Andre tiltak som er nødvendig av hensyn til formålet med fredningen kan være:

  • istandsetting og restaurering
  • tilbakeføring til opprinnelig eller tidligere utseende og/eller konstruksjoner
  • brannsikringstiltak
  • andre tiltak som skal beskytte kulturminnet

Kontakt kulturminneforvaltningen (fylkeskommunen, Byantikvaren i Oslo eller Sametinget) dersom du er i tvil om hva som er særlige tilfelle.