r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Vesentlig inngrep

Fredningens formål og bestemmelser, som du kan finne i fredningsvedtaket, er viktige i vurderingen av hva som utgjør et vesentlig inngrep.

Hva som er et vesentlig inngrep, og som kulturminneforvaltningen derfor ikke kan gi dispensasjon til, vil bero på et faglig skjønn. Det må foretas en helhetsvurdering der inngrepets art og størrelse må vurderes opp mot objektets art, størrelse og kulturhistoriske og/eller arkitektoniske verdier.

Hensyn av vesentlig samfunnsmessig betydning kan også virke inn på vurderingen. Dette gjelder i tilfeller der det er mulig å få til en god helhetsløsning basert på fortsatt bruk av kulturminnet, og der vesentlige kulturminneverdier er ivaretatt.

Eksempler på tiltak som ofte innebærer et vesentlig inngrep kan være:

  • riving av hele eller vesentlige deler av et byggverk
  • større tilbygg
  • større endringer av bygningskonstruksjonen
  • større endringer av opprinnelige overflater i fredet interiør, der interiøret særlig begrunner fredningen

Kontakt kulturminneforvaltningen (fylkeskommunen, Byantikvaren i Oslo eller Sametinget) dersom du er i tvil om hva som er et vesentlig inngrep.