r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Lesetips 2-2017

Skriv

To fine, små bøker om arkitektur i Norge inngår i lesetipset denne måneden, sammen med bøker om bygningsvern og byutvikling.

Nasjonalmuseet. Høydepunkter. Arkitektur. - Oslo : Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, 2016

Nasjonalmuseets bokserie med presentasjon av godbiter fra samlingene er kommet til arkitekturdelen. 100 tegninger, litografier, fotografier og modeller er gjengitt i boka, og slik blir vi ført gjennom norsk arkitekturhistorie fra ca. 1800 til idag. Hovedvekten er på tegninger og andre forarbeider, bare få fotografier er tatt med. Vi får dermed et innblikk i arkitektenes ideer, ikke hvordan landet faktisk ble bebygget. Innledningskapitlet understreker da også at det er arkitektursamlingens objekter som er bokas tema, ikke de endelige bygningene.

Tyngdepunktet er lagt på 1900-tallet: femten eksempler er fra 1800-tallet, bare tre eksempler er fra årene etter 2000. Hvert byggverk vises med én illustrasjon og en kort tekst, tilsammen én til to sider.

Det er hele tretten forfattere, med like mange forskjellige stemmer. Noen setter bygningen inn i en arkitekturhistorisk sammenheng, andre er mer opptatt av representasjonen tegningen eller fotografiet gir.

Brukbar gjengivelse av bildene og luftig layout gir en god leseropplevelse.

Dykk i arkitekturhistorien. 15 tekster om norsk arkitektur. Oslo : Arkitektur- og designhøgskolen, 2016

Utgivelsen fra AHO løfter fram femten temaer i norsk arkitektur - det kan være en bygning, en arkitekt eller en stilart - og gir dermed et mer fragmentert bilde av nasjonens arkitekturhistorie. Kapitlene er studentoppgaver, valgt ut blant de beste og med tanke på spredning i tid og emne. Til sammen gir boka en fin variasjon, både i tema og vinkling.

Lyster sanatorium, Ishavskatedralen, Frölichbyen, restaurant Skansen og Historisk museum i Oslo er blant de bygningene som blir behandlet. André Peters, Leif Grung, Erling Viksjø og Johs. Borchsenius er noen av arkitektene som omtales.

Det er prisverdig at høyskolen gjør gode studentarbeider tilgjengelige, og at de utgis på en skikkelig måte, godt illustrert og med tiltalende formgiving.

Johan Mattsson:
The impact of microclimate on biodeterioration of wood in historic buildings. Trondheim : NTNU, 2017

På et helt annet akademisk nivå er Mattssons doktorgradsavhandling om skader på verneverdige trebygninger. Forfatteren tar for seg nedbryting av treverk forårsaket av et mikroklima som gir grobunn for biologiske skadegjørere som sopp og insekter. Ambisjonen er å kunne forstå - og dermed hindre - skadeutviklingen.

Bryggen i Bergen, Lærdalsøyri/Otternes, Røros og Svalbard er stedene der Mattsson har foretatt sine undersøkelser.

Avhandlingen er ikke lesing for hvem som helst, men konklusjonene er viktige for kulturminneforvaltningen. De gir forvaltningen bedre mulighet til å ta forskningsbaserte avgjørelser om praktisk bygningsvern.

Karsten Pålsson:
Humane byer. Byrum og bebyggelse. Nykøbing : Bogværket, 2016

Det er ingen mangel på bokutgivelser om byutvikling! Denne nye danske boka har en fordel i at den er en utpreget bruksbok, pedagogisk tilrettelagt for leseren.

Pålsson tar utgangspunkt i en rekke europeiske byer, og viser gode eksempler på fornying og utvikling. Kapitteltitlene gir god oversikt over hva boka handler om: Uttynning av tette byområder, innfill-bygninger, transformasjon om områder, transformasjon av bygninger, fortetting av modernismens byområder er eksempler på temaer som tas opp. Hvert kapittel innledes med noen prinsippielle betraktninger, deretter presenteres tre til seks konkrete løsninger.

De første femti sidene introduserer bokas emne, med en kort historisk oversikt og et kapittel om hva forfatteren legger i "humane byer".

Vekten i denne boka er ikke lagt på teori, men på å få leseren til å se muligheter og gi inspirasjon. De mange og fargerike bildene understøtter formålet.