r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Riksantikvarens strategi 2017-2021

Riksantikvarens strategi for 2017-2021 skal være grunnlaget for de beslutningene Riksantikvaren skal ta i denne perioden. 

De strategiske satsingene gir overordnede føringer for nødvendige prioriteringer vi må ta for at vi skal lykkes i årene framover. Kulturminnene må forvaltes i lys av endrede samfunnsbetingelser.

1. Riksantikvaren vil at kulturminner skal bevares, brukes, oppleves og utvikles ved å

a. arbeide for at kulturminner, -miljøer og landskap skal ha et vern ved å benytte hele bredden av virkemidler i tråd med direktoratets strategier

b. bidra til god klima- og miljøforvaltning gjennom skjøtsel, vedlikehold og gjenbruk av kulturminner

c. arbeide for at kulturminnenes kunnskapsverdi kommer fellesskapet til gode

d. bidra til å finne løsninger slik at kulturminner kan brukes og utvikles til beste for samfunnet

e. bruke bevaringsprogram og tilskuddsposter effektivt for å nå nasjonale mål 

2. Riksantikvaren skal være pådriver for kunnskaps- og fagutvikling ved å

a. kartlegge og definere kulturminneforvaltningens kunnskapsbehov

b. stimulere til forskning, utvikling og utdanning på prioriterte felt

c. arbeide aktivt for at forskningsresultater og annen kunnskap om kulturminner, kulturmiljø og landskap kommer forvaltningen og andre sektorer til gode

d. arbeide for å gjøre kvalitetsdata om kulturminner tilgjengelig for bruk i samfunnet

e. delta i internasjonalt samarbeid og bruke internasjonale forskningsresultater og erfaringer i norsk kulturminneforvaltning

f. ha den nødvendige kompetansen for å kunne utøve direktoratrollen 

3. Riksantikvaren skal være en tydelig og relevant samfunnsaktør ved å

a. aktualisere kulturminner i samfunnsdebatten

b. utvikle og synliggjøre kunnskap om kulturminnenes samfunnsnytte

c. bidra til og støtte det lokale engasjement med særlig vekt på eiere av kulturminner, kommuner og frivillige

d. identifisere nasjonale kulturminneinteresser og bidra til at fylkeskommuner og kommuner identifiserer kulturminner av regional og lokal verdi

e. bygge kunnskap om og engasjement for kulturminner gjennom formidling og kommunikasjon

4. Riksantikvaren vil ha en helhetlig og effektiv kulturminneforvaltning gjennom å arbeide for at

a. ansvaret for kulturminner legges til riktig forvaltningsnivå

b. alle forvaltningsnivåer har tilstrekkelig kapasitet og kompetanse

c. alle forvaltningsnivåer har nødvendige verktøy og virkemidler som IT-systemer, veiledere, retningslinjer mv.

d. saksbehandlingen blir effektiv gjennom digitalisering og god informasjonsflyt

e. kulturminneforvaltningen har enhetlig praksis i tråd med statlige og politiske føringer, ved å utarbeide policydokumenter, strategier og retningslinjer på prioriterte områder

 

Les hele Riksantikvarens strategi på bokmål her. (pdf)

Les hele Riksantikvarens strategi på nynorsk her. (pdf)