r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Bevaringsprogramma

Gjennom Riksantikvarens ti bevaringsprogram blir freda og verneverdige kulturminne sett i stand. 

Hopperstad stavkyrkje etter at ho vart sett i stand gjennom bevaringsprogrammet for stavkyrkjene. Foto: Dagfinn Rasmussen, Riksantikvaren

Kvart år blir om lag 300 millionar kroner delt ut gjennom dei ti bevaringsprogramma for å ta vare på kulturminne i Noreg.

Kva går bevaringsprogramma ut på?

Arbeidet i bevaringsprogramma går først og fremst ut på å sikre og setje i stand kulturminne, men kan óg omfatte andre tiltak som for eksempel å kartleggje tilstanden til kulturminne eller å gjere kulturminne meir tilgjengjelege for publikum.

Dei ti bevaringsprogramma er for:

Kva er bakgrunnen for programma?

Bevaringsprogramma vart definert i Stortingsmelding nr. 26 (2006-2007) Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand, og skal bidra til at dei nasjonale måla for kulturminneforvaltinga blir nådd.