r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Om landsverneplanprosjektet

Ved overgangen til 2009 overtok Miljøverndepartementet (MD) og Riksantikvaren ansvaret for koordineringen av landsverneplanarbeidet for statlige kulturhistoriske eiendommer(SKE).                       

Arbeidet går ut på å koordinere det sektorvise arbeidet med å lage landsverneplaner og å registrere alle statens bygninger med hensyn til verneverdi. Alle statlige bygninger, mer enn 13 000 eiendommer og seks millioner kvadratmeter, skal gjennom dette arbeidet vernevurderes. Prosjektet er av de største fredningsprosjektet i norsk kulturminneverns historie.
Arbeidet er en videreføring av prosjektet Statens kulturhistoriske eiendommer som i perioden 2003 – 2008 var underlagt Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD).                          

Riksantikvarens utfører forskriftsfredningene

Riksantikvaren har vært involvert i arbeidet med landsverneplaner helt fra prosjektet startet. I 2008 ble det opprettet en ny prosjektenhet, som blant annet skal koordinere og følge opp arbeidet med landsverneplan i den enkelte sektor, samt bistå sektorene med kulturminnefaglig kompetanse. Riksantikvaren skal utføre forskriftsfredningene av de bygningene departementet velger ut gjennom landsverneplanprosessen.                          

Flere fredninger av bygninger med moderne arkitektur

Gjennom det store fredningsprosjektet som landsverneplanarbeidet er, kan man se for seg at det vil bli fredet like mange bygninger som de ca. 1000 man fredet i privat og kommunal eie på 1920-tallet. De mange og nye fredningene vil resultere i en mer representativ fredningsliste, blant annet med tanke på type bygninger og geografisk spredning.                          

Økningen av fredede bygninger fra 1900-tallet vil være et særlig løft for en mer representativ fredningspolitikk. Tilveksten av moderne arkitektur vil særlig måtte tilskrives utviklingen av velferdsstaten Norge, da Staten som byggherre var særlig aktiv.

Ved spørsmål, send en e-post til: ske@ra.no