r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Saksbehandling i arkeologi

Her finner du saksbehandlingsrutiner for forvaltningen av automatisk fredete arkeologiske kulturminner.

Dette er en revidert og oppdatert utgave av den første «arkeologiveilederen» fra 2006-2008.

Formålet med veilederen er å sikre en god og enhetlig forvaltning av arkeologiske kulturminner.

Hvem er veilederen for?

«Arkeologiveilederen» er ment som et hjelpemiddel for saksbehandlere i kulturminneforvaltningen. Veilederen er også relevant for kommuner, grunneiere og tiltakshavere.

Hva inneholder veilederen?

Veilederen redegjør for de ulike forvaltningsorganenes arbeidsoppgaver. I tillegg forklares spesielle begreper og formuleringer som er brukt i lovteksten.

Veilederen er utformet etter kulturminneloven og ansvarsforskriften, og den består av flere løsark om et utvalg bestemmelser i kulturminneloven. Pr. i dag er dette kulturminneloven §§ 4, 6, 8, 9 og 10, samt en kort begrepsavklaring.

Ved behov for utfyllende informasjon om kulturminnelovens bestemmelser og praksis vises det til:

Samarbeidsplikten

I tillegg til å følge de formelle saksbehandlingsrutinene, forutsettes det at de ulike institusjonene i kulturminneforvaltningen samarbeider med hverandre under saksforberedelsen i den grad dette er nødvendig («samarbeidsplikten»).