r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Verdiskapingsprosjekter i 2013

Skriv

Riksantikvaren fortsetter verdiskapingsarbeidet og støtter ulike prosjekter i hele landet. Les mer om hvilke prosjekter vi har gitt støtte i 2013.

Akershus - ressurssenter for eldre landbruksbygninger er ett av prosjektene som har mottatt midler i 2013. Rådgiver Ole Jacob Holt inspiserer en bygning. Foto: Tove Ihler.

I tillegg til å gi støtte til de nasjonale satsingene  Kultur og naturreise og Nasjonalt pilegrimssenter, har følgende prosjekter mottatt midler i 2013:                          

- Prosjektet «Vardø – Kulturarv og utvikling» legger vekt på dialog med næringsaktører om ivaretakelse av kulturhistoriske anlegg og bygninger, samtidig som det ytes profesjonell bistand til forretningsutvikling. Les mer på prosjektets Facebook-side.

- Krigsminnelandskap i Troms 1940-1995. Prosjektet skal kartlegge, dokumentere og formidle krigs- og forsvarshistorien i Troms 1940-1995, og legge grunnlag for destinasjonsutvikling, undervisning og tilgjengeliggjøring i landskapet. 

- Melbu – Industriarven (arven etter Chr. Fredriksen). Prosjektet ønsker å formidle «den industrielle revolusjon» første halvdel av 1900-tallet, og verne og ta i bruk kulturminner fra denne perioden. 

- Krigsminner i Nord-Salten. Prosjektet er en oppfølging av grenselosprosjektet som Arran lulesamisk senter har gjennomført. Det er også en kopling til et planlagt prosjekt som omfatter samisk reiseliv i Nord-Salten. Les mer på prosjektets nettside og på nettsidene til Lulesamisk senter.

- Trehusbyen i Levanger. Prosjektet har som mål å organisere rådgivningstjenesten i et eget bygningsvernsenter på Levanger som vil kunne få Nord-Trøndelag fylke som geografisk virkeområde. Prosjektet tar sitt utgangspunkt i den pågående kulturmiljøfredningen av byen.

- Bygningsvernsenter/vitensenter i Trondheim. Intensjonen er å danne et nasjonalt ressurssenter ved å koble kulturminnevernet til den akademiske forskningen samt å skape et komplett miljø for utdannelse, forskning og aktører i kulturminnevernet i regionen.

- Kongevegen over Filefjell er et samarbeidsprosjekt mellom ulike offentlige og private aktører. Prosjektet ønsker å formidle den nasjonalt viktige ferdselshistoria over Filefjell og å legge til rette for en 11 mil lang, sammenhengende kulturhistorisk turveg mellom Lærdalsøyri i Sogn og Fjordane og Vang i Oppland. Les mer om prosjektet på nettsidene til Statens vegvesen og på Facebook-siden til Kongevegen over Filefjell.

- Kystpilegrimsleia – Fem fylker, fire bispedømmeråd. Pilegrimsleia langs kysten skal gå fra Eigersund til Trondheim. Prosjektet blir å stake ut en kystled og sørge for at kulturminner langs kysten blir brukt til opplevelse og verdiskaping.

- Kloster og pilegrimssatsing, Selje kloster i Stadthavet. Det er gjennomgått omfattende konservering av klosterruinen de siste årene, og anlegget er med i Riksantikvanens ruinprosjekt. Det er ansatt en prosjektleder som skal planlegge fellesvandringer som en del av Kystpilegrimsleia i 2014. I tillegg vil det bli samarbeidet om et reiselivsprodukt sammen med næringsaktører og andre besøksmål i området.

- Reiseliv i industriens vugge. Prosjektet er et samarbeid mellom aktører i Hordaland og Sogn og Fjordane som arbeider med å utvikle bærekraftig reiseliv i et nettverk av levende og nedlagte industristeder. Samarbeidet springer ut fra European Routes of Industrial Heritage – ERIH, som bruker den industrielle kulturarven til attraksjonsutvikling. Les mer på Facebooksidene til prosjektet. 

- Hardanger - Den kulturelle fjorden. Prosjektet kobler reiselivs- og kulturminneaktører (veteranbåter og kulturminneattraksjoner langs fjorden). Det er utviklet  to konkrete opplevelsesturer med veteranbåt, en for Sørfjorden og en for Samlafjorden. Prosjektet følger opp strategiske mål utarbeidet av NCE Tourism Fjord Norway. 

- Bergesenhuset som nav i verdiskaping på Vibrandsøy. Bergesenhuset er en del av et helhetlig sjøhus- og bygningsmiljø på Vibrandsøy, og er vernet etter Plan- og bygningsloven. Øygruppas kulturhistoriske verdi og naturkvaliteter er sikret gjennom kommunal reguleringsplan.

- Festung Lista – Vest-Agder fylkeskommune. Målet med prosjektet er å skaffe bedre oversikt over tyskernes anlegg og installasjoner for bedre forvaltning og tilrettelegging. Krigsminnene på Lista er godt dokumentert i utgangspunktet.  Formidling, produktutvikling og opplevelser innenfor reiseliv og turisme står i fokus. Les mer om prosjektet på nettsidene til Vest-Agder fylkeskommune.

- Båtbyggeriene på Moen, Risør kommune. Dette kulturmiljøet er et autentisk båtbyggeri langs sørlandskysten som fremdeles er i drift.  Risør kommune, eiere og fylkeskommunen ønsker å samarbeide om å styrke Moen ytterligere, både når det gjelder bygninger, brygger og infrastruktur. 

- Ulefoss kulturarv. Prosjektet er en del av en langsiktig prosess med å ta vare på verneverdier og ta i bruk kulturarven som ressurs langs Telemarkskanalen.

- Slottsfjellet middelalderpark, Tønsberg kommune. Prosjektets hovedmål er at Slottsfjellet oppleves som en helhetlig nordisk attraksjon.

- Drammens gamleby - Strømsø. Prosjektets hovedmålsettinger er å kartlegge og verdivurdere kulturminner og -miljøer, vurdere hvordan videre byutvikling kan vitalisere og tydeliggjøre kulturhistoriske verdier, og spre kunnskap om Strømsøs historie, kulturminner og kulturmiljø.

- Akershus - ressurssenter for eldre landbruksbygninger. Senteret vil drive direkte veiledning gjennom gratis gårdsbefaringer, holde kurs og arrangementer og være aktiv nettverksbygger, også med allmenhet, håndverkere, leverandører og markedet. Les mer på Facebook-sidene til prosjektet.

- Middelalderen i Østfold – kirkesteder og pilegrimsleder. Prosjektet tar sikte på å få større oppmerksomhet og interesse for Østfolds middelalderhistorie. Det skal legges til rette for opplevelser, vern og bruk gjennom tilgjengeliggjøring og formidling av stedene. 

- Atlungstad – Mjøsas edle dråper. Prosjektet skal utvikle og tilrettelegge for at Atlungstad skal bli et opplevelses- og formidlingssenter. Etablere nettverk av brennerihistoriske miljøer, lokale og regionale matprodusenter og andre aktører knyttet til reiseliv. Les mer på nettsidene til Atlungstad brenneri.

- Enig og tro til Dovre faller. Prosjektet omhandler produktutvikling, merkevarebygging og økonomisk verdiskaping langs aksen Dovrefjell, fra Dombås til Kongsvoll, og skal vektlegge Dovrefjells særstilling i norsk kulturhistorie.

- Glasslåven på Granavollen. Låven ved Søster-kirkene på Gran skal settes i stand og fylles med nye funksjoner tilpassa behov for lokalsamfunn og Granavollen som besøksmål.

- Historiske vandreruter. Den norske turistforening (DNT) og Riksantikvaren samarbeider om å finne ruter som i seg selv har historisk interesse og som har kulturminner langs ruta. Åtte ruter vil bli presentert på Ut.no og vil være en del av DNT sitt ordinære rutenett som blir mulig å laste ned på app og nett. Les mer om Historiske vandreruter her.

En bredere omtale av de ulike prosjektene med kontaktinformasjon finner du i vedlegget under:

Relaterte filer