r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Verdiskapingsprosjekter i 2014

Skriv

Riksantikvaren fortsetter verdiskapingsarbeidet og støtter ulike prosjekter i hele landet. Disse har fått støtte til prosjekter i 2014.

I tillegg til å gi støtte til de nasjonale satsingene  Kultur og naturreise og Nasjonalt pilegrimssenter, har disse prosjektene mottatt midler i 2014: 

- Prosjektet «Vardø – Kulturarv og utvikling» legger vekt på dialog med næringsaktører om ivaretakelse av kulturhistoriske anlegg og bygninger, samtidig som det ytes profesjonell bistand til forretningsutvikling. Les mer på prosjektets Facebook-side.

- Krigsminnelandskap i Troms 1940-1995. Prosjektet skal kartlegge, dokumentere og formidle krigs- og forsvarshistorien i Troms 1940-1995, og legge grunnlag for destinasjonsutvikling, undervisning og tilgjengeliggjøring i landskapet. Les mer på nettsidene til Troms fylkeskommune.

- Krigsminner i Nord-Salten. Prosjektet er en oppfølging av grenselosprosjektet som Arran lulesamisk senter har gjennomført. Det er også en kopling til et planlagt prosjekt som omfatter samisk reiseliv i Nord-Salten. Les mer på prosjektets nettside og på nettsidene til Lulesamisk senter.

- Trehusbyen i Levanger - bakgårdsbebyggelsen. Prosjektet har som mål å organisere rådgivningstjenesten i et eget bygningsvernsenter på Levanger som vil kunne få Nord-Trøndelag fylke som geografisk virkeområde. Prosjektet tar sitt utgangspunkt i den pågående kulturmiljøfredningen av byen.

- Nasjonalt og regionalt kunnskapssenter for bygningsvern og ny bruk av eksisterende bygninger lokalisert i Trondheim. Intensjonen er å danne et nasjonalt ressurssenter ved å koble kulturminnevernet til den akademiske forskningen samt å skape et komplett miljø for utdannelse, forskning og aktører i kulturminnevernet i regionen.

- Kongevegen over Filefjell er et samarbeidsprosjekt mellom ulike offentlige og private aktører. Prosjektet ønsker å formidle den nasjonalt viktige ferdselshistoria over Filefjell og å legge til rette for en 11 mil lang, sammenhengende kulturhistorisk turveg mellom Lærdalsøyri i Sogn og Fjordane og Vang i Oppland. Les mer på nettsidene til Statens vegvesen og på Facebook-siden til Kongevegen over Filefjell

- Kystpilegrimsleia– Fem fylker, fire bispedømmeråd. Pilegrimsleia langs kysten skal gå fra Eigersund til Trondheim. Prosjektet blir å stake ut en kystled og sørge for at kulturminner langs kysten blir brukt til opplevelse og verdiskaping. Den skal lanseres i Selje kommune 26. juli 2014.

- Hardanger - Den kulturelle fjorden. Prosjektet kobler reiselivs- og kulturminneaktører (veteranbåter og kulturminneattraksjoner langs fjorden). Det er utviklet to konkrete opplevelsesturer med veteranbåt, en for Sørfjorden og en for Samlafjorden. Prosjektet følger opp strategiske mål utarbeidet av NCE Tourism Fjord Norway. Les mer på nettsidene til Hordaland fylkeskommune.

- Reiseliv i industriens vugge er et samarbeid mellom aktører i Hordaland og Sogn og Fjordane som arbeider med å utvikle reiseliv i et nettverk av levende og og nedlagte industristeder. Dette etter modell fra European Routes of Industrial Heritage - ERIH, for å bruke den industrielle kulturarven i attraksjonsutvikling for reiselivet.

- Bergesenhuset som nav i verdiskaping på Vibrandsøy.Bergesenhuset er en del av et helhetlig sjøhus- og bygningsmiljø på Vibrandsøy, og er vernet etter Plan- og bygningsloven. Øygruppas kulturhistoriske verdi og naturkvaliteter er sikret gjennom kommunal reguleringsplan.

- Festung Lista – Vest-Agder fylkeskommune. Målet med prosjketet er å skaffe bedre oversikt over tyskernes anlegg og installasjoner for bedre forvaltning og tilrettelegging. Krigsminnene på Lista er godt dokumentert i utgangspunktet.  Formidling, produktutvikling og opplevelser innenfor reiseliv og turisme står i fokus. Les mer om prosjektet her.

- Slottsfjellet middelalderpark, Tønsberg kommune. Prosjektets hovedmål er at Slottsfjellet oppleves som en helhetlig nordisk attraksjon.

- Akershus - ressurssenter for eldre landbruksbygninger. Senteret vil drive direkte veiledning gjennom gratis gårdsbefaringer, holde kurs og arrangementer og være aktiv nettverksbygger, også med allmenhet, håndverkere, leverandører og markedet. Les mer på Facebook-sidene til prosjektet.

- Middelalderen i Østfold – kirkesteder og pilegrimsleder. Prosjektet tar sikte på å få større oppmerksomhet og interesse for Østfolds middelalderhistorie. Det skal legges til rette for opplevelser, vern og bruk gjennom tilgjengeliggjøring og formidling av stedene. Les mer (pdf).

- Atlungstad – Mjøsas edle dråper. Prosjektet skal utvikle og tilrettelegge for at Atlungstad skal bli et opplevelses- og formidlingssenter. Etablere nettverk av brennerihistoriske miljøer, lokale og regionale matprodusenter og andre aktører knyttet til reiseliv. Les mer på nettsidene til Atlungstad brenneri.

- Enig og tro til Dovre faller. Prosjektet omhandler produktutvikling, merkevarebygging og økonomisk verdiskaping langs aksen Dovrefjell, fra Dombås til Kongsvoll, og skal vektlegge Dovrefjells særstilling i norsk kulturhistorie.

- Glasslåven på Granavollen.Låven ved Søster-kirkene på Gran skal settes i stand og fylles med nye funksjoner tilpassa behov for lokalsamfunnet og Granavollen som besøksmål.

En bredere omtale av de ulike prosjektene med kontaktinformasjon finner du i vedlegget under:

Les mer om prosjekter som fikk støtte i 2014: