r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Verdiskapingsprosjekter i 2015

Vardø Restored er ett av de 18 prosjektene som har fått verdiskapingsmidler i 2015. Prosjektet har som mål å utvikle en nasjonal modell for stedsutvikling med utgangspunkt i Vardøs kulturminner. Foto: Åse Bitustøl / Riksantikvaren

Skriv

Resultatene fra Verdiskapingsprogrammet viser hvordan kulturminner kan være med på å utvikle levedyktige og gode lokalsamfunn, og hva som skal til for å lykkes. Det er viktig hvordan arbeidet organiseres, hvem som er med, og hvordan eiere og næringsaktører blir møtt av forvaltningen.

Målet for de elleve prosjektene som deltok i Verdiskapingsprogrammet, var å:

• bruke kulturarven til det beste for befolkningen, næringsliv, lokalsamfunn og regioner

• ta bedre vare på kulturarven

• utvikle og spre kunnskap om kulturarven som ressurs.

Erfaringene fra Verdiskapingsprogrammet gir Klima- og miljødepartementet innspill til hvordan kulturminnepolitikken bør være i framtiden. De gir dessuten Riksantikvaren signaler om at verdiskaping bør bli en integrert del av kulturminneforvaltningen. Riksantikvaren vil arbeide for dette også i 2015, både internt i direktoratet, og i regional og lokal kulturminneforvaltning.

Her er noen av prosjektene i Verdiskapingsprosjektet:

Vardø Restored

Prosjektet har som mål å utvikle en nasjonal modell for stedsutvikling med utgangspunkt i kulturminnebasert steds- og næringsutvikling. Eiere av kulturminner som også driver næringsutvikling er prioritert. Tildelt 500 000 kroner.

Krigsminnelandskap i Troms 1940-1995

Målet er å samle og formidle kunnskap om kulturminner fra andre verdenskrig og den kalde krigen for å skape økt interesse for og forståelse av regionens rolle og betydning i denne perioden. Tildelt 400 000 kroner.

Henningsvær

I forbindelse med en mulig kulturmiljøfredning i Henningsvær er det søkt om prosjektmidler til å bevare Henningsvær som et nasjonalt viktig kulturminnemiljø. Tettstedet skal utvikles som et attraktivt reiselivsmål og bosted og til næringsutvikling. Tildelt 100 000 kroner.

Krigsminner i Nord-Salten

Prosjektet har som mål å bruke krigsminner til verdiskaping og næringsutvikling knyttet til reiseliv, bidra til bevisstgjøring om krigsminnenes kulturhistoriske verdier, og utvikle formidlingstiltak og kulturopplevelser. Tildelt 150 000 kroner.

Kongevegen over Filefjell

Den 11 mil lange strekninga mellom Lærdalsøyri og Vang i Valdres skal settast i stand som tur- og/eller sykkelveg. Vern gjennom bruk, brei verdiskaping og vandreopplevingar for store og små er nøkkelord for prosjektet. Tildelt 480 000 kroner.

Kulturminneplanar som verktøy

Alle dei 26 kommunane i Sogn og Fjordane er i gang med å lage kulturminneplan for sin kommune. Målet er å få gode eksempel på bruk av desse planane som verktøy for lokal verdiskaping. Tildelt 250 000 kroner.

Kystpilegrimsleia

Målet er en sammenhengende reiserute langs kysten fra Rogaland til Trondheim. I 2016 skal den ha en standard som gjør at den blir en del av den nasjonale pilegrimssatsingen og innlemmes i Nasjonalt pilegrimssenter, og dermed blir en Europeisk kulturveg. Tildelt 500 000 kroner.

Reiseliv i industriens vugge

Reiseliv i industriens vugge (RIIV) knytter sammen 8 industristeder fra Sauda til Bremanger. Målet er å utvikle reiseliv i levende og nedlagte industristeder og tilby kulturminnebaserte opplevelser. Tildelt 300 000 kroner.

Den kulturelle fjorden

Prosjektet kobler reiselivs- og kulturminneaktører langs Sørfjorden i Hardanger. Veteran- og tradisjonsbåter brukes til rundturer og besøk til ulike kulturminneattraksjoner. Målet er at reiserutene skal være økonomisk bæredyktige i løpet av en treårsperiode, innen utgangen av 2015. Tildelt 150 000 kroner.

Veteranskipshavn Bergen

Målet er å styrke koordineringa og skape et møtested for aktørene som er knytta til forvaltning og drift av eldre fartøy i Vågen og Sandviken. En ønsker blant annet å etablere rammer for samseilingsordninger for veteranfartøy. Tildelt 100 000 kroner.

Skudeneshavn

Kommunen har som mål at en kulturmiljøfredning, sammen med verdiskapingsarbeidet, skal bidra til økt aktivitet i Skudeneshavn sentrumsområde, både i gamlebyen og det nyere sentrumsområdet. De vil ha et langsiktig perspektiv og gjennom arbeidet stimulere til at flere næringslokaler tas i helårlig bruk. Tildelt 150 000 kroner.

Festung Lista

Målet er å sikre god forvaltning og formidling av kulturminnene fra 2. verdenskrig. Begrepet «Festung Lista» ble brukt av okkupasjonsmakten selv og indikerer tettheten og omfanget av tyske militæranlegg i området. Lista ble vurdert som et sannsynlig invasjonsområde fra de allierte. Tildelt 150 000 kroner.

Ressurssenter for eldre landbruksbygninger i Akershus

Målet er næringsutvikling, ny bruk av eksisterende bygningsmasse og etablering av modell for personlig råd og veiledning til gårdbrukeren om restaurering, ombygging, tilpasning av bygningsvolum og finansieringsordninger. Tildelt 200 000 kroner.

Tilgjengelighet i Slottsfjellet middelalderpark

Slottsfjellet skal utvikles som en helhetlig nordisk attraksjon der et mål er å øke tilgjengeligheten. I 2015 pågår reguleringsplanarbeid av området, og andre konkrete tiltak er satt på vent. Prosjektet får ikke midler i 2015, men kan overføre ubrukte midler fra i fjor til visualisering i forbindelse med planarbeidet.

Middelalder i Østfold

Mål er økt forståelse for og oppslutning om bevaring av kulturminner og kulturmiljøer, gjennom bruk og opplevelse. I 2017 skal Pilegrimsleden gjennom fylket være etablert, slik at leden til Nidaros er knyttet til det europeiske pilegrimslednettverket. Tildelt 250 000 kroner.

Les artikkelen "Gå pilegrimsleden i Østfold", fra Magasinet Frivillig (utgitt av Østfold fylkeskommune, i samarbeid med Østfoldhelsa og frivillighetssentraler i Østfold).

Atlungstad - Mjøsas edle dråper

Målet med Atlungstad Brenneri AS er å bevare, utvikle og drive et nasjonalt industrielt kulturminne og musealt formidlings- og opplevelsessenter. Atlungstad har som mål å tilrettelegge for og finne formen for ny virksomhet slik at driften blir økonomisk bærekraftig. Tildelt 300 000 kroner.

Grøntlager av tømmer i Hedmark

Prosjektet dreier seg om verdikjedeutvikling fra skog til vegg. Virkeskvaliteter skal kartlegges på rot, og en vil følge tømmer fra skogen, gjennom foredlingsprosessen, fram til et utvalg istandsettingsprosjekter på fredete bygninger. Tildelt 150 000 kroner.

Glasslåven

Låven tvers over veien for Søster-kirkene på Hadeland settes i stand og skal fylles med nye funksjoner tilpasset behovene i lokalsamfunnet og Granavollen som besøksmål. Glasslåven er et prosjekt i skjæringspunktet mellom miljøvennlig byggeri og kulturminnevern, med fokus på egenskapene ved bygg der tradisjonelle materialer og metoder brukes. Tildelt 300 000 kroner.

Enig og tro til Dovre faller

Formålet til Enig og tro til Dovre faller er produktutvikling, merkevarebygging og økonomisk verdiskaping langs aksen over Dovrefjell, fra Dombås til Kongsvoll. Satsingen skal vektlegge Dovrefjells særstilling i norsk kulturhistorie, herunder myter og sagn. Årets tildeling er bidrag til kulturminnefaglig ferdigstilling av sykkelvei. Tildelt 100 000 kroner.