r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Plan for istandsettingsprosjektet

Det er viktig å legge en plan for istandsettingsarbeidet der en tar bevisste valg for de tiltakene en ønsker å gjennomføre. Ved istandsetting og større vedlikeholdsarbeid på fredete bygninger, må kulturminnemyndighetene godkjenne planene.

Håndverker legger ny never på tak. Foto: Arve Kjersheim / Riksantikvaren

Fredete bygninger skal bevares så hele som mulig, slik at de også i fremtiden kan stå som eksempler på tidligere tiders byggeskikk og kulturhistorie. Istandsettingen må derfor gjøres slik at man ikke skifter ut mer enn strengt nødvendig, og det må brukes håndverksmetoder og materialer som passer til husets alder og særpreg.

Viktig å ta bevisste valg

Det er viktig å legge en plan for istandsettingsprosjektet, der en har et bevisst forhold til både bygningens autentisitet og hvordan reparasjoner skal utføres. Man bør gjøre bevisste og begrunnede valg, og dokumentere de valgene man tar.

Ved reparasjon må ødelagte materialer erstattes med samme type produkt eller et tilsvarende produkt i samme kvalitet.

Ved nyere anlegg som er fredet, og hvor det ofte er brukt mer industriproduserte byggeprodukter, er det viktig å ta vare på disse, da de er tidstypiske, men dessverre ofte gått ut av bruk. Som regel er de såpass komplekse at det ikke er mulig å rekonstruere eller reprodusere dem.

Hvem godkjenner arbeidene?

Ved istandsetting og større vedlikeholdsarbeider på fredete bygninger (inkludert kirker), skal kulturminnemyndighetene godkjenne de tiltakene som settes inn. Vi anbefaler at privatpersoner først tar kontakt med sin fylkeskommune (i Oslo: Byantikvaren).

  • Fylkeskommunene (i Oslo: Byantikvaren) skal vurdere og godkjenne tiltak ved vedtaksfredete bygninger anlegg (etter 1650) samt automatisk fredete bygninger og anlegg datert 1537-1650.
  • Riksantikvaren skal vurdere og godkjenne tiltak ved fredete statlig eide anlegg, middelalderbygninger (før 1537) og kirker.
  • Riksantikvaren skal gi faglige råd om metode og materialvalg for istandsetting og vedlikehold når det gjelder listeførte kirker.

Relevant informasjon