r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Kriseberedskap og restverdiredning

En krise kan defineres som en hendelse som krever umiddelbar respons. 

Mange assosierer ordet krise med store hendelser som brann, ras og storflom, men det kan også være mindre hendelser som hærverk, tyveri eller kollaps i tekniske installasjoner i et bygg.

Kulturminner er utsatt for kriser på lik linje med andre gjenstander og bygninger. Under en krise har redningstjenesten fokus på å unngå tap av menneskeliv og skader på økonomiske verdier. Riksantikvaren jobber for å bedre beredskapen for våre kulturminner, der verdiene defineres på helt andre måter enn gjennom økonomisk markedsverdi. Ved skader og tap av kulturminner går uerstattelige verdier tapt.

Hva er kriseberedskap?

Kriseberedskap er tiltak og planer som er nødvendig for å unngå at en krise utvikler seg til en katastrofe. En detaljert risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) er helt essensielt for god kriseberedskap. Ut fra denne analysen kan en eier planlegge god beredskap for krisehendelser som er sannsynlige for den aktuelle bygningen.

Kriseberedskap omfatter all sikring, forebyggende og aktiv, for å forhindre og redusere omfanget av en krise. Det omfatter godt planverk for tiltak som skal settes i verk under og etter en krise. Er man godt forberedt, kan risikoen for skade og tap av verdier reduseres betraktelig. Alle eiere bør sette seg inn i hvilke tjenester de kan forvente utenfra, og hva som forventes av eier. Det er også viktig å sørge for at redningsvesenet har kunnskap om kulturminnet.

Hva er restverdiredning?

De fleste kriser kan relateres til to typer skader: vann- og brannskader. Noen ganger, for eksempel under en brann, oppstår begge typer skader. I forbindelse med en slokning er vannet en like stor trussel mot verdiene som sotet og forbrenningen. Vannskader krever en hurtig reaksjon for at en gjenstand ikke blir totalødelagt.

Restverdiredningen bør starte opp umiddelbart etter en krisehendelse, og innbefatter tiltak for å redusere faren for sekundærskader etter krisen. Dette krever i de fleste tilfeller fagfolk med konservator- og bygningsteknisk kompetanse.

Riksantikvaren jobber blant annet med å forbedre norsk kriseberedskap gjennom Forum for kriseberedskap og restverdiredning for kunst og kulturminner (FORK)