Siste nytt

Avgjørelser i klagesaker

Her finner du Riksantikvarens avgjørelser i klagesaker etter kulturminneloven. Sakene er sortert etter dato.  De fleste avgjørelsene er offentlige og legges ut fortløpende på nettsidene. Det forekommer likevel at avgjørelser ikke blir publisert på grunn av personvernhensyn.

Avgjørelser i klagesaker

Bygning på Nordhus. Klage på automatisk fredning etter kulturminneloven § 4 sjette ledd.

Vår referanse 20/02712

Riksantikvaren har mottatt klage på Sametingets avgjørelse av om våningshus er et automatisk fredet samisk kulturminne. Sametinget viste til at bygningen er en samisk/norsk sambruksbygning som var benyttet som skolestue med internat på slutten av 1800- begynnelsen av 1900-tallet.

Riksantikvaren har vurdert opplysningene i registreringsrapporten (rapport 1854) og kommet frem til at Sametinget har gjort en riktig vurdering. Klagen tas ikke til følge.

Publisert: 7. desember 2020 | Endret: 22. mars 2022

Avgjørelser i klagesaker

Bekholtgården. Klage på tilskudd fra statsbudsjettet post 71 – tilskuddets størrelse.

Vår referanse 20/09490

Riksantikvaren har mottatt klage på Trøndelag fylkeskommunes vedtak om tilskudd til antikvariske merkostnader i forbindelse med istandsetting av bygning. Klagen gjelder tilskuddets størrelse sett opp mot tiltakets kostnader. Fylkeskommunen begrunnet vedtaket med at deler av tiltaket det var søkt om tilskudd til måtte anses for å være standardheving som ikke er tilskuddsberettiget. Dette gjaldt også kostnader som var tilknyttet stilas.

Riksantikvaren har etter en helhetsvurdering kommet frem til at det ikke foreligger feil ved lovanvendelsen eller fylkeskommunens skjønnsutøvelse. Klagen tas ikke til følge.

Publisert: 7. desember 2020 | Endret: 22. mars 2022

Avgjørelser i klagesaker

Amy VII

Vår referanse 20/04786

Riksantikvaren har mottatt klage på avslag på søknad om tilskudd fra statsbudsjettet post 74. Avslaget var begrunnet med at det må foretas strenge prioriteringer fordi den økonomiske rammen for tilskudd til fartøyvern ikke er tilstrekkelig til å dekke alle søknadene som kommer inn.

På grunn av ekstra midler som ble tildelt Riksantikvaren, kunne det foretas en ytterligere prioritering blant dem som hadde sendt inn klage. Amy VII var en av søkerne som ville miste større summer fra andre tilskuddsgivere dersom det ble gitt avslag fra Riksantikvaren.

Riksantikvaren har etter en ny vurdering kommet til at vi omgjør vårt vedtak. Klagen tas til følge.

Publisert: 7. desember 2020 | Endret: 22. mars 2022

Avgjørelser i klagesaker

Buheii vindkraftverk. Klage på avslag på søknad om dispensasjon for etablering av anleggsvei i automatisk fredet kulturminne etter kulturminneloven § 8.

Vår referanse 20/04879

Riksantikvaren har mottatt klage på Agder fylkeskommunes avslag på dispensasjon for etablering av anleggsvei/fylling til Buheii vindkraftverk som ville virke skjemmende for automatisk fredete kulturminner i området (ID-244097). Kulturhistorisk museum viste til at bygging av vindkraftanlegget og dets anleggsveier innebærer at kulturminnet mister sin sammenheng med landskapet rundt, og dette innebærer en klar utilbørlig skjemming.

Fylkesrådmannen anbefalte i sin uttalelse å gi dispensasjon, men Hovedutvalget for kultur, folkehelse og frivillighet valgte å gå imot denne anbefalingen og ga avslag på søknaden.

Riksantikvaren har etter en helhetsvurdering kommet frem til at Agder fylkeskommune har vurdert saken for strengt. Klagen tas til følge.

Publisert: 7. desember 2020 | Endret: 22. mars 2022

1 8 9 10

Publisert: 7. desember 2020 | Endret: 28. februar 2023