Avgjørelser i klagesaker

Avslag på ekstra tilskudd til Nordnorsk fartøyvernsenter

Nordnorsk fartøyvernsenter og båtmuseum (NNFA) i Gratangen har søkt Riksantikvaren om ekstraordinært driftstilskudd på grunn av en vanskelig økonomisk situasjon. – Vi må dessverre gi avslag på denne søknaden, sier avdelingsdirektør Turid Kolstadløkken.

Publisert: 4. mai 2022 | Endret: 29. januar 2024

Restaureringsarbeider ved Nordnorsk fartøyvernsenter.
Restaureringsarbeider ved Nordnorsk fartøyvernsenter . Foto: Nordnorsk fartøyvernsenter.

Å gi denne typen tilskudd er ikke i tråd med verken tilskuddsforskriften, regelverket for statsstøtte eller EØS-reglene.
– NNFA har hatt økonomiske utfordringer i lang tid, kommenterer Kolstadløkken. Det er ikke mulig å gi generell driftsstøtte til fartøyvernsentrene ut fra kulturmiljømyndighetenes tilskuddsordninger.

De tre nasjonale fartøyvernsentrene i Norge har driftsinntekter fra verftstjenester som de selger til eiere av fartøyer. Etterspørselen i dette markedet varierer, og eiere av fartøyene velger selv hvor de vil få gjort arbeider. I tillegg til at sentrene har inntekter fra salg av verftstjenester , får de tilskudd fra Riksantikvaren til fagutvikling, kompetanse- og kunnskapsbygging. Tilskuddsordningen er øremerket fagutvikling i fartøyvernet.

– Riksantikvaren er positiv til den oppryddingen det nye styret har startet, og vi mener at det er viktig at det er god kompetanse på fartøyvern i hele landet, sier Kolstadløkken. – Selv om vi anerkjenner det gode arbeidet som nytt styre i NNFA nå gjennomfører, har vi likevel fått presentert en betydelig økonomisk risiko som gjør det usikkert hvilken effekt et tilskudd eventuelt vil kunne ha for senterets videre drift. Søknaden har også vært løftet til Klima- og miljødepartementet for vurdering.

–Nord-Norge trenger håndverkskompetanse på dette fagområdet, og alle som har behov for istandsetting av verna og freda fartøy trenger et kompetansemiljø som kan sørge for at arbeidene blir gjennomført på en god og effektiv måte. Riksantikvaren vil være en støttespiller for fagutvikling og kompetansebygging, men har ikke mulighet til å bidra med generell ekstraordinær driftsstøtte som ikke er direkte rettet mot fagutviklingen.