Nyheter

Bedre tilgjengelighet på Akershus slott

Riksantikvaren har gitt dispensasjon til å lage heis i Blåtårnet, slik at flere kan få tilgang til et av Norges viktigste kulturminner.

Publisert: 19. desember 2017 | Endret: 30. januar 2024

Bilde av Akershus Festning, Slottsgård mot Sør. Foto: Dagfinn Rasmussen
Akershus Festning, Slottsgård Mot Sør Akershus slott og festning er et av de fremste turist- og besøksmålene i hovedstaden. Foto: Dagfinn Rasmussen

Akershus slott er et av de siste nasjonalanleggene som ennå ikke er gjort tilgjengelig for personer med nedsatt funksjonsevne. En heis i Blåtårnet på Akershus med inngang fra Borggården vil gi flere tilgang til festsalen, slottskirken, langkjelleren og mausoleet.

–Prosjektet vil gjøre et av våre fremste nasjonalmonumenter mer tilgjengelig. Kulturminner er del av vår felles historie, og universell utforming handler om at alle skal ha muligheten til å oppleve denne historien. Dette er en god begynnelse, men fortsatt gjenstår det mye arbeid for at Akershus slott blir godt nok tilrettelagt for alle brukerne, sier riksantikvar Jørn Holme.

Riksantikvaren har som et overordnet prinsipp at offentlige, historiske bygninger skal gjøres tilgjengelige for flest mulig i størst mulig grad.

Heis i Blåtårnet

Flere ulike alternativer har blitt vurdert, og en vertikal heisløsning er den eneste løsningen som gir en tilgjengelighet for alle som måtte trenge det, ikke bare rullestolbrukere. Løsningen er langsiktig, kan gjøres med høy kvalitet, og det er lagt vekt på at den skal oppleves som verdig av brukerne. Prosjektet har vært grundig utredet. Arbeidene vil medføre hulltaking og graving og fjerning av masser under Blåtårnet. Riksantikvaren har stilt flere vilkår om overvåking og dokumentasjon under arbeidet, for å ivareta kulturminnet best mulig.

Om prosjektet

Riksantikvaren tok allerede i 2012 initiativ overfor Forsvarsbygg om å vurdere ulike løsninger for universell tilgjengelighet på Akershus slott. Prosjektet er finansiert over forsvarsbudsjettet, og gjennomføres av Forsvarsbygg. Beslutningen om at prosjektet skulle gjennomføres ble fattet av regjeringen 5. juli 2016.

Se pressemelding på regjeringens nettsider

Akershus slott

Akershus slott og festning er ett av de fremste turist- og besøksmålene i hovedstaden. Slottet på Akershus festning har en særlig posisjon som nasjonalmonument på grunn av sin plassering i hovedstaden og rike historie knyttet til konge- og statsmakt. Siden det først ble nevnt i skriftlige kilder i år 1300, har anlegget gjennomgått en rekke omfattende endringer, både knyttet til opp- og nedgangstider og som følge av restaureringer. Utgangspunktet for siste restaurering var å legge til rette for bruk som representasjonslokale.

Saksgangen videre

Akershus slott er automatisk fredet etter kulturminneloven, som festningsverk og slott fra middelalderen. Det vil si at det kreves dispensasjon for å gjøre endringer i bygningen.  Riksantikvaren har innvilget dispensasjon. Det har kommet inn to klager på vedtaket, fra Fortidsminneforeningen Oslo og Akershus avdeling, og Akershus Slotts Venner. Saken sendes derfor over til Klima- og miljødepartementet for endelig avgjørelse.

Dato 19.12.2017 13:38 endret 23.01.2018 09:19