Avgjørelser i klagesaker

Bergfjerdingen. Klage på avslag på tilskudd til brannsikring av tette trehusmiljøer fra statsbudsjettet post 73.

Vår referanse 21/00116

Publisert: 13. desember 2021 | Endret: 29. januar 2024

Riksantikvaren har mottatt klage på Byantikvaren i Oslos vedtak om avslag på tilskudd til brannsikring fra statsbudsjettet post 73. Søknaden gjaldt tilskudd til utskiftning av elementer i eksisterende brannvarslingsanlegg. Byantikvaren anså tiltaket for å være drift- og vedlikehold, som faller utenfor tilskuddsordningen. Velforeningen mente at tiltaket måtte anses for å være ferdigstilling av anlegget, da dette aldri hadde fungert etter intensjonen, blant annet fordi det ikke lot seg koble direkte til brannvesenet.

Riksantikvaren har etter en helhetsvurdering ikke funnet grunnlag for å omgjøre Byantikvarens vedtak. Klagen tas ikke til følge.